22 Mar 2019

2018: Raiffeisen Bank International beleži konsolidovani profit od 1.270 miliona evra

 • Neto prihod od kamata uvećan za 4,2% godina-na-godinu i iznosi 3.362 miliona evra
  (2017: 3.225 miliona evra)
 • Operativni prihod uvećan za 3,9% i iznosi 5.298 miliona evra
  (2017: 5.098 miliona evra)
 • Opšti administrativni troškovi uvećani za 1,2% i iznose 3,048 miliona evra
  (2017: 3.011 miliona evra)
 • Gubici po rizičnim plasmanima na finansijska sredstva opali za 46,9% i iznose 166 miliona evra (2017: 312 miliona evra)
 • Profit pre oporezivanja uvećan za 8,8% i iznosi 1.753 miliona evra
  (2017: 1.612 miliona evra)
 • Profit nakon oporezivanja uvećan za 12,2% i iznosi 1.398 miliona evra
  (2017: 1.246 miliona evra)
 • Konsolidovani profit uvećan za 13,8% i iznosi 1.270 miliona evra
  (2017: 1.116 miliona evra)
 • Stopa loših kredita opala za 1,9 procentna poena na 3,8% u poređenju sa krajem 2017. godine
 • Stopa osnovnog kapitala Tier 1 na 13,4% (fully loaded)
 • Zarade po deonici uvećane na 3,68 evra (2017: 3,34 evra)


 

Dana 1. januara 2018. godine, stupili su na snagu novi računovodstveni standardi za finansijske instrumente (IFRS 9). Pored usvajanja standarda IFRS 9, RBI je takođe izmenila prezentaciju svoje izjave o finansijskoj poziciji i deo finansijskog izveštaja o prihodu i izdacima, koji je sada u skladu sa finansijskim standardima izveštavanja (FINREP) izdatim od strane Evropske bankarske institucije (EBA). Usvajanje ovih standarda uslovilo je takođe potrebu da se cifre prilagode uporedivom periodu 2017. godine i uporedivom datumu izveštavanja na dan 31. decembra 2017. Cifre za prethodne periode su samo ograničeno uporedive.

Raiffeisen Bank International (RBI) je u 2018. godini generisala konsolidovani profit u iznosu od € 1.270 milliona.

„Značajno smo premašili odlične rezultate pretprošle godine i veoma smo zadovoljni finansijskom 2018. godinom. Primetno smo poboljšali naše stope kapitala i dalje smanjili stopu loših kredita. Stoga, možemo da predložimo značajno višu dividendu na Godišnjoj skupštini nego prethodne godine,” izjavio je Johan Štrobl (Johann Strobl), predsednik RBI.

Operativni prihod porastao je za 4% godina-na-godinu, ili za 199 miliona evra, i iznosi 5.298 miliona evra. Neto prihod od kamata viši je za 4% i iznosi 3.362 miliona evra kao posledica porasta kreditiranja, sa porastom prosečne aktive na nivou grupacije koja generiše kamatu za 3%.

Opšti administrativni troškovi uvećani za 37 miliona evra g-n-g i iznose 3.048 miliona evra. Odnos troškova i prihoda poboljšan za 1.5 procentna poena na 57,5%.

“Uprkos prodaji poljskog core banking poslovanja, kreditiranje klijenata poraslo je za 4%. Plasmani su porasli na skoro svim tržištima, najviše u Austriji, Češkoj Republici, Rumuniji i Slovačkoj,” izjavio je Strobl.

Gubici po rizičnim plasmanima na finansijska sredstva značajno niži

 Gubici po rizičnim plasmanima na finansijska sredstva iznosili su 166 miliona evra u periodu izveštavanja, u poređenju sa 312 miliona evra prethodne godine.

 Poboljšanje stope loših kredita nastavljeno je u 2018. godini: opalo je za 1,9 procentna poena od početka 2018. godine i bilo je na 3,8% krajem decembra.

Stopa osnovnog kapitala (fully loaded) na 18,2%

Stopa osnovnog kapitala Tier 1 (fully loaded) poboljšana je za 0,6 procentna poena na 13,4%, a prodaja poljskog core banking poslovanja učestvuje sa 0,9 procentna poena.

* * * * *

Onlajn izdanje godišnjeg izveštaja može se preuzeti sa adrese http://ar2018.rbinternational.com, a nemačka verzija dostupna je na http://gb2018.rbinternational.com.

Najnovije vesti

Sve vesti