Bezbednosne preporuke i saveti

U nastavku ćete naći preporuke i savete banke važne za opštu bezbednost u digitalnom okruženju, plaćanja na internetu i korišćenje platnih kartica. Preporučujemo Vam da se zbog sopstvene sigurnosti, očuvanja privatnosti podataka i zaštite svojih sredstava, detaljno upoznate sa njima.

Opšte bezbednosne preporuke

Banka nikada od bilo kog svog klijenta ne traži da unese ili saopšti svoje sigurnosne kredencijale (korisničko ime, lozinku, PIN za mobilnu aplikaciju, PIN ili CVV za platne kartice) putem SMS poruka, i-mejla, društvenih mreža ili drugih vidova komunikacije.

Saveti kompanijama koje obavljaju devizna plaćanja prema inostranstvu

Ukoliko vršite devizna plaćanja, neophodno je da obratite pažnju na mogući oblik prevare kome su izložene kompanije koje vrše pomenute transakcije.

Saveti u vezi sa prevarnim porukama

Preporučujemo da poruke od nepoznatih pošiljalaca ne otvarate i da budete posebno obazrivi ukoliko poruku dobijete navodno od finansijske institucije, državne institucije ili neke druge agencije koja od Vas zahteva podatke o Vašem nalogu, računima ili platnim karticama, odnosno verifikaciju naloga ili unos podataka.

Upotreba javnih wifi mreža

Izbegavajte korišćenje javnih WiFi mreža prilikom korišćenja usluga onlajn i mobilnog bankarstva.

Zaštita prilikom plaćanja na internetu

Nikada ne unosite PIN Vaše platne kartice na internetu – PIN unosite isključivo na bankomatima ili POS terminalima za plaćanje koje nije onlajn.

Korišćenje platnih kartica

Banka nikada neće putem telefona, i-mejla, društvenih mreža ili na bilo koji drugi način tražiti da joj dostavite PIN i broj svoje platne kartice ili CVV kod koji se koristi za potpis transakcije platnom karticom preko interneta.