Karijera

Viši saradnik za odnose sa preduzećima i preduzetnicima iz male privrede (m/ž)

Raiffeisen banka a.d. Beograd traži odgovarajućeg kandidata za poziciju viši saradnik za odnose sa preduzećima i preduzetnicima iz male privrede (m/ž) u okviru Sektora za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima

Vaše kvalifikacije:

 • VII stepen stručne spreme
 • Ekonomski fakultet ili Fakultet organizacionih nauka
 • Minimum dve godine Iskustva u radu na istim/sličnim pozicijama u bankarskom sistemu
 • Znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Razvijene komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Sklonost za rad u tim

Vaše dužnosti:

 • Aktivno radi na akviziciji klijenata, uspostavljanju poslovne saradnje sa njima i građenju dugoročnih odnosa
 • Obaveštava klijente o uslovima kredita i ostalih proizvoda Banke
 • Vrši prijem zahteva za kredit, pribavlja finansijske izveštaje i ostalu neophodnu dokumentaciju, vrši kontrolu iste i pribavlja ostale neophodne informacije o klijentu
 • Vrši posete postojećim i potencijalnim klijentima u cilju sagledavanja poslovanja klijenata i dobijanja dodatnih informacija o bonitetu, potrebnih za donošenje odluke o kreditnom zahtevu
 • Vrši preliminarno filtriranje kreditnih zahteva, u dogovoru sa Rukovodiocem Odeljenja
 • Vrši obradu kreditnog zahteva i izrađuje kreditnu aplikaciju (u LM APS-u, AF i WF) u cilju donošenja odluke
 • Daje predlog instrumenata kreditnog obezbeđenja u zavisnosti od iznosa i roka kreditnog zahteva
 • Pribavlja izveštaje iz Kreditnog biroa
 • Sarađuje sa Risk analitičarem u cilju izrade finansijske analize klijenta i analize rizičnosti plasmana
 • Obaveštava klijenta o ishodu kreditnog zahteva i odobrenim uslovima kredita
 • U koordinaciji sa HO potpomaže izradi redovnih i vanrednih Credit review-a o poslovanju klijenta za vreme trajanja kreditnog plasmana
 • Prati IAS klasifikaciju svojih klijenata
 • Vodi evidenciju održanih sastanaka
 • Dogovara uslove sa klijentima za oročene (namenske i nenamenske) depozite
 • Prati administriranje i otplatu kredita, kao i dinamiku otplate tokom celog perioda korišćenja, interveniše u slučaju neredovnog izmirivanja obaveza, sa posebnim akcentom na klijente sa većom izloženošću
 • Ukoliko se ukaže potreba pruža informacije Collection Departmentu u vezi stanja klijenta
 • Sarađuje sa ostalim zaposlenima u okviru Odeljenja i HO, u cilju ostvarenja zadatih ciljeva i povećanja profitabilnosti segmenta
 • Aktivno potpomaže prodaju ostalih proizvoda Banke (PI, Lizing, Uniqa i sl)
 • Odgovoran je za blagovremeno preduzimanje koraka definisanih procedurama naplate, Workout i EWS procedurom

Ako želite da se pridružite dinamičnoj bankarskoj grupi, pošaljite svoju prijavu sa biografijom na link.

*Napominjemo da ćemo kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor.