O banci

Društvena odgovornost

Posvećenost promovisanju prakse društveno odgovornog ponašanja i održivog poslovanja, mogu se uvrstiti među najvažnije postulate rada Raiffeisen banke u Srbiji. Banka je u mnogim segmentima bila lider na tržištu, rukovođena i vrednostima koje promoviše Raiffeisen grupacija (RBI), a pre svih odgovornost u poslovanju – prema klijentima, partnerima, zaposlenima i sredini.

Kao članica RBI grupacije, koja među svojim osnovnim ciljevima ima doprinos ostvarenju UN principa održivog razvoja – Raiffeisen banka u Srbiji je pitanja održivosti i ESG inicijativa stavila u vrh prioriteta svog poslovanja.

Banka radi na kontinuiranom unapređivanju svojih proizvoda, usluga i poslovnih procesa, kako bi ih učinila što usklađenijima sa ESG principima. U 2021. godini fokus je stavljen na podizanje svesti o ovim važnim temama, kako kod zaposlenih, tako i kod klijenata. Organizovane su onlajn radionice kako bi se detalljno pojasnila ESG terminologija i njena važnost za buduće poslovanje svakog aktera u privrednoj delatnosti. Predstavljene su i najvažnije smernice EU reglative u oblasti ESG-a, kao i potencijalan smer daljeg razvoja ovog pitanja u Srbiji. Privrednici su imali priliku da se upoznaju i sa mogućnostima saradnje sa Raiffeisen bankom u ovom domenu, te podrškom i ekspertizom koju ona može da im pruži.

Veliki resursi se ulažu u cilju digitalizacie poslovanja i uvođenja proizvoda i usluga za koje nije potrebno dostavljanje dokumentacije u papirnoj formi. Elektronska i mobilna aplikacija za klijente u segmentu stanovništva i privrede, platforma za onlajn Faktoring, zatim potpuno onlajn krediti za građane i digitalni računi kako za fizička lica, tako i za malu privredu – značajno podržavaju bančinu strategiju održivog poslovanja i pružanja usluge koja štedi prirodne resurse okruženja u kome živimo. Zahvaljujući njima obezbeđuje se ušteda resursa poput papira, odnosno smanjuje upotreba plastike budući da je podizanje novca na bankomatima omogućeno bez obaveze posedovanja platne kartice.

Pored ESG inicijativa u domenu kreditiranja, banka uvek teži da odgovorno pristupa onim segmentima društva kojima je pomoć najpotrebnija. Podrška koju pruža u formi finansijske pomoći, ali i volonterskog rada zaposlenih, uvek se odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca i pojedinci sa posebnim potrebama, deca bez roditeljskog staranja…

U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr Herbert Stepic).

U toku 2021. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“, uz podršku Raiffeisen banke u Srbiji, nastavila je da pruža finansijsku pomoć projektima koji se realizuju u našoj zemlji. Njima je podržan rad Svratišta za decu koja žive i/ili rade na ulicama naša tri najveća grada, Beograda, Novog Sada i Niša.

Banka tradicionalno pruža podršku i sportu i kulturi, kao važnim stubovima svakog društva. Kroz pomoć sportskim klubovima i savezima, te istaknutim kulturnim institucijama i događajima, nastoji da promoviše prave vrednosti koje jačaju i oplemenjuju pojedince, a time i celokupno društvo.

Pored filantropskog i društveno odgovornog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.

Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a instalacioni sistemi upravne zgrade banke funkcionišu po principima uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.

Pitanje poslovne etike i pridržavanje principa dobre poslovne prakse je svakako jedno od najvažnijih, tako da su osnovni principi bančinog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.