01 Oct 2020

Obaveštenje o isteku moratorijuma

Poštovani klijenti,

Na osnovu Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID -19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, Raiffeisen banka a.d. Beograd ponudila je svim svojim klijentima, fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, zastoj u otplati obaveza (u daljem tekstu: moratorijum).

Moratorijum je stupio na snagu 1. avgusta 2020. i prestaje da važi zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. U slučaju da niste izmirili svoje obaveze koje su dospele u julu 2020. godine, moratorijum je primenjen i na te obaveze.

Automatska naplata obaveza biće ponovo aktivirana 1. oktobra 2020. godine, budući da je počev od 28.07.2020. Raiffeisen banka ukinula automatsku naplatu obaveza.

Obračun kamate za vreme trajanja moratorijuma:

  • kod kredita fizičkih lica i preduzetnika, redovna (ugovorena) kamata biće obračunata na iznos nedospelog duga (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate iz plana otplate koji je važio pre moratorijuma,
  • kod kredita privrednih društava, redovna (ugovorena) kamata biće obračunata i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma,
  • na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa, redovna (ugovorena) kamata obračunavaće se na iskorišćeni iznos,
  • zatezna kamata se neće obračunavati na potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika. Zatezna kamata će se obračunavati na neizmirena potraživanja koja su dospela pre početka moratorijuma.

Iznos obračunate kamate za period moratorijuma biće ravnomerno raspoređen na preostali period otplate, što će rezultirati povećanjem iznosa obaveza nakon isteka moratorijuma. Ilustraciju promene iznosa obaveza možete videti u nizu reprezentativnih primera u prilogu:

Reprezentativni primeri gotovinskih kredita fizičkih lica:


Primer: dve mesečne obaveze obuhvaćene moratorijumom (avgust, septembar)

Iznos kredita: RSD 600.000
Ugovoreni rok: 95 meseci
Kamatna stopa: 8.73% (promenljiva: 6M Belibor + 7,50%)
Postojeće stanje Novo stanje (nakon moratorijuma)
Preostali broj anuiteta: 52 52
Mesečna obaveza: RSD 8,769.76 RSD 8,874.84
Ukupna kamata koja se raspoređuje na preostali rok: RSD 5,464.29

Primer: tri  mesečne obaveze obuhvaćene moratorijumom (jul, avgust, septembar)

Iznos kredita: RSD 600.000
Kamatna stopa: 8.73% (promenljiva: 6M Belibor + 7,50%)
Ugovoreni rok: 95 meseci
Postojeće stanje Novo stanje (nakon moratorijuma)
Preostali broj anuiteta 53 53
Mesečna obaveza: RSD 8,769.76 RSD  8,925.64
Ukupna kamata koja se raspoređuje na preostali rok: RSD 8,261.76

Ostale reprezentativne primere možete pronaći na ovom linku.

 


 

Kod kredita, po isteku moratorijuma, period otplate produžava se za dva meseca, odnosno za tri meseca ukoliko su i obaveze iz jula 2020. obuhvaćene moratorijumom.

Dozvoljena prekoračenja po računima koja ističu u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine (kraj dana), biće automatski produžena za dva meseca ukoliko je klijent pravno lice ili preduzetnik, odnosno za 12 meseci ukoliko je klijent fizičko lice.

Kreditne kartice koje ističu u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine (kraj dana) biće automatski reizdate na rok od tri godine ukoliko je klijent fizičko lice, dok će limiti po kreditnim karticama za pravna lica i preduzetnike biti produženi za period trajanja moratorijuma.

Nakon isteka moratorijuma, otplata obaveza po kreditima, dozvoljenim prekoračenjima, kreditnim karticama nastavlja se u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate, dok kvartalne naknade po izdatim garancijama i akreditivima koje su bile obuhvaćene moratorijumom dospevaju 1. oktobra 2020. godine.

Svakako, u cilju potpunog i blagovremenog informisanja o svim elementima obaveza i načinu njihovog izmirivanja, banka će svim svojim klijentima dostaviti nove planove otplate, i to bez dodatnih troškova.

Nakon dostavljanja novih planova otplate za kredite, ukoliko želite, možete u roku od 7 dana iskoristiti jednu od dve dodatne mogućnosti u vezi sa načinom otplate kreditnih obaveza koje su obuhvaćene moratorijumom, što podrazumeva da odjednom izmirite:

  • anuitete/rate koje su bile obuhvaćene moratorijumom ili
  • samo kamatu koja je obračunata tokom moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita.

Ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja, možete nas kontaktirati pozivom Kontakt centra na broj telefona 011/3202-100.

Srdačno,

Raiffeisen banka