22 Dec 2020

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza

Obaveštenje o mogućnosti odobravanja olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Shodno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije KOVID-19, koja je stupila na snagu 15. decembra 2020. godine, ovim putem Vas obaveštavamo o mogućim olakšicama u otplati kreditnih obaveza.

Zahteve za olakšice mogu podneti: fizička lica, preduzetnici, poljoprivrednici i privredna društva.

Olakšice se odnose na obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica i dozvoljenih prekoračenja po tekućim računima, a koji su odobreni zaključno sa 14. decembrom 2020. godine.

Olakšice se mogu koristiti za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Na Vaš zahtev, banka će odobriti olakšice u otplati, ukoliko:

1. U periodu od 28. februara 2019. godine do 29. februara 2020. godine niste bili u kašnjenju dužem od 90 dana.
2. Niste u mogućnosti da izmirujete obaveze prema Raiffeisen banci, a imate ispunjen bar jedan od dolenavedenih uslova.

Ukoliko ste fizičko lice:

 • Na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine kasnite sa otplatom kreditnih obaveza duže od 30 dana, u iznosu većem od 1.000 dinara, a po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se primenjuje ova Odluka;
 • Na dan podnošenja zahteva za olakšice u otplati obaveza imate status nezaposlenog lica;
 • U poslednja tri meseca ste ostvarili prosečan neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije manji od 60.000 dinara;
 • Vaš stepen zaduženosti kreditnim obavezama je veći od 40% u odnosu na Vaša primanja, ukoliko ste u poslednja 3 meseca ostvarili prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prosečni neto mesečni prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod u poslednja 3 meseca nije veći od 120.000 dinara.

Ukoliko ste preduzetnik, poljoprivrednik ili privredno društvo:

 • Na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno  na dan 28. februara 2021. godine kasnite sa otplatom kreditnih obaveza duže od 30 dana, u iznosu većem od 1.000 dinara u slučaju da ste preduzetnik ili poljoprivrednik, a po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se primenjuje Odluka;
 • Na dan 15. decembra 2020. godine, odnosno na dan 28. februara 2021. godine kasnite sa otplatom kreditnih obaveza duže od 30 dana, u iznosu većem od 10.000 dinara i 1% od iznosa potraživanja ukoliko ste pravno lice, a po osnovu bilo koje obaveze proistekle iz proizvoda na koje se primenjuje Odluka;
 • U periodu do dana podnošenja zahteva imate pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
 • Došlo je do prekida Vašeg poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije virusa KOVID – 19.

Olakšice u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda primenjuju se u vidu reprogramiranja ili refinansiranja.

 • Reprogramiranje kredita – promena uslova otplate kredita uz odobravanje grejs perioda u trajanju od 6 meseci. Ugovorena kamata se obračunava tokom trajanja grejs perioda, a rok otplate kredita produžava se na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice. Navedene olakšice u vidu reprogramiranja će se primenjivati i kod kreditnih proizvoda sa specifičnim načinom izmirenja obaveza (tzv. bullet repayment, revolving), uz odobravanje grejs perioda, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.
 • Refinansiranje kredita – odobravanje novog kredita radi izmirenja obaveza koje klijent ima prema Raiffeisen banci po osnovu postojećeg kredita/postojećih kredita, uz grejs period od 6 meseci. Ugovorena kamata se obračunava tokom trajanja grejs perioda, a rok otplate kredita produžava se na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice.
 • Refinansiranje kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa – odobravanje kredita za refinansiranje uz grejs period od 6 meseci, uz ugovorenu mesečnu otplatu kredita, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi klijent plaćao po konkretnom proizvodu.

Kada su u pitanju kreditne obaveze po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice se mogu odobriti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Redovnu (ugovorenu) kamatu koja se obračunava u toku grejs perioda, možete plaćati na sledeće načine:

 • tokom trajanja grejs perioda ili
 • nakon isteka grejs perioda, pri čemu će se obračunata kamata za pomenuti period pripisati glavnici kredita i na tako novoformiran iznos glavnice kredita biće primenjena ugovorena kamatna stopa.

Ukoliko Vam bude odobrena olakšica u otplati obaveza po nekom kreditnom proizvodu, docnja u izmirivanju obaveza po datom proizvodu koji se reprogramira ili refinansira prestaje da teče od dana podnošenja zahteva.

Uslovi odobravanja olakšica za otplatu kreditnih obaveza ne mogu biti nepovoljniji od uslova pod kojima se trenutno otplaćuje konkretni kreditni proizvod.

Banka ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u vezi sa omogućavanjem olakšica u otplati kreditnih obaveza, osim troškova koje ne utvrđuje banka (npr. troškovi Kreditnog biroa i sl.)

Zahteve za korišćenje olakšica u otplati kreditnih proizvoda koje imate u korišćenju kod Raiffeisen banke možete podneti zaključno sa 30. aprilom 2021. godine, do kraja dana, na jedan od sledećih načina:

1. elektronski, popunjavanjem forme klikom na link ovde.
2. u poslovnim prostorijama banke
3. putem pošte na adresu banke: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16 (Sektor operativnih poslova za stanovništvo, Odeljenje kreditne administracije za stanovništvo)

Banka je u obavezi da Vas obavesti o donetoj odluci u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

REPREZENTATIVNI PRIMERI

Više informacija o praktičnoj primeni Odluke Narodne banke Srbije možete pronaći na njenoj veb stranici: https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=16436 ili pozivanjem Kontakt centra banke na broj 011/3202-100.

S poštovanjem,

Raiffeisen banka