21 Mar 2020

Obaveštenje u vezi sa moratorijumom

Poštovani klijenti Raiffeisen banke,

Povodom aktuelne zdravstveno-bezbednosne situacije u Republici Srbiji izazvane pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem, Narodna banka Srbije usvojila je dana 17. marta 2020. godine Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.

Tim povodom Vas obaveštavamo da počev od 21. marta 2020. godine važi ponuda banke o mogućem zastoju u otplati (moratorijum) svih Vaših obaveza prema Raiffeisen banci po osnovu kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja računa. Ukoliko u roku od 10 dana počev od 21. marta 2020. godine, banci ne dostavite izjašnjenje da ne prihvatate ponudu o moratorijumu, smatraće se da ste istu prihvatili i moratorijum će se automatski primenjivati počev od dana 31.03.2020.

Tokom trajanja vanrednog stanja, banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Moratorijum traje dok traje vanredno stanje, a ne kraće od 90 dana. Nakon prestanka moratorijuma, korisnik kredita nastavlja da otplaćuje kredit, a period otplate se produžava za tri meseca. Redovna (ugovorena) kamata koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja se pripisuje glavnici i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća.

Ova ponuda se odnosi na sve klijente banke: fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i pravna lica.

Više informacija o praktičnoj primeni odluke o moratorijumu na otplatu kredita možete pronaći na veb stranici Narodne banke Srbije: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/15/mediji/vesti/20200319.html

Izjašnjenje o neprihvatanju ponude o moratorijumu, možete dostaviti na sledeće načine: