11 Feb 2019

Obaveštenje – usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama

Obaveštavamo Vas da je Raiffeisen banka a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i pratećim podzakonskim aktima, čija primena počinje 17. marta 2019. godine, izmenila
Opšte uslove poslovanja za pružanje platnih usluga fizičkim licima i
Opšte uslove poslovanja koji se primenjuju na izdavanje debitnih kartica fizičkim licima.

Izmenjeni Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga zajedno sa Tarifom naknada za usluge platnog prometa i izmenjeni Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na izdavanje debitnih kartica zajedno sa Pregledom uslova korišćenja debitnih kartica, počev od pomenutog datuma primenjivaće se na okvirne ugovore o tekućem računu, odnosno okvirne ugovore o izdavanju i korišćenju debitne kartice koje su klijenti zaključili sa bankom. Odredbe zaključenih ugovora koje su u suprotnosti sa odredbama navedenih opštih uslova poslovanja odnosno s odredbama Zakona, prestaju da važe danom početka primene Zakona, a na ugovorni odnos između klijenata i Raiffeisen banke primenjuju se odredbe opštih uslova poslovanja, odnosno odredbe Zakona.

Promene koje uređuju Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga fizičkim licima donose novine koje će olakšati saradnju klijenata sa bankom, a konkretno definišu prava i obaveze banke i klijenata:

u tački 3.5 – otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama (ko može da otvori navedeni račun, šta obuhvataju osnovne usluge koje se odnose na platni račun, naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama, obavezu banke u slučaju odbijanja zahteva za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama),
u tački 7 – pravo vlasnika računa na promenu platnog računa (postupak promene platnog računa, prelazak iz jedne u drugu banku ili promena platnog računa kod iste banke, obaveze vlasnika računa kod promene računa i obaveze banke kao prethodnog pružaoca usluga, obaveze banke kao novog pružaoca usluga,
u tački 8 – obaveza banke da vlasniku računa nakon gašenja računa izda bez naknade potvrdu da je račun ugašen,
u tački 23 – izveštavanje klijenta o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa njegovim platnim računom,
u tački 29.5 – raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama,
u tački 30 – dopunjen je način podnošenja prigovora banci.
Takođe, Tarifa naknada je izmenjena tako što su pojedini nazivi vezani za platne usluge iz Tarife terminološki usklađeni sa propisanim izrazima, nazivima usluga iz Liste reprezentativnih usluga Narodne banke Srbije.

Terminološka usklađivanja su izvršena kako bi klijenti bili informisani na nedvosmislen, razumljiv i ujednačen način u okviru svih dokumenata putem kojih im se pružaju informacije vezane za korišćenje platnih usluga povezanih s platnim računom.

Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju na izdavanje debitnih kartica sa Pregledom uslova korišćenja debitnih kartica izmenjeni su tako što je izvršeno terminološko usklađivanje naziva pojedinih usluga banke vezanih za debitne kartice sa propisanim izrazima, nazivima usluga iz napred navedene Liste reprezentativnih usluga. Takođe, u skladu sa Zakonom, definisano je da korisnik kartice snosi gubitke koji proističu iz izvršenja neodobrenih platnih transakcija do iznosa od 3.000 dinara, ako su te transakcije izvršene usled korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta, ili platnog instrumenta koji je bio zloupotrebljen jer klijent nije uspeo da zaštiti njegove personalizovane sigurnosne elemente.

Važna novina je i da se naknade i troškovi iz Pregleda uslova korišćenja debitnih kartica koji su sada vezani sa kurs evra, počev od 17. marta 2019. godine iskazuju i plaćaju isključivo u dinarima i to u dosadašnjem, nepromenjenom iznosu (utvrđenom prilikom poslednjeg usaglašavanja izvršenog na dan 17.10.2018. godine), izuzev naknada za korišćenje debitne kartice u inostranstvu koje se iskazuju i plaćaju kao i do sada.

Navedeni Opšti uslovi biće klijentima dostupni od 14. februara 2019. godine u svim ekspoziturama banke i na internet stranici banke: www.raiffeisenbank.rs.

U slučaju da se klijenti ne slažu sa Opštim uslovima, potrebno je da o tome pisanim putem obaveste Raiffeisen banku do početka primene Zakona. Ukoliko to ne učine, banka će smatrati da su saglasni sa izmenama navedenih opštih uslova.

Ukoliko se klijenti ne slažu sa Opštim uslovima, imaju pravo da raskinu ugovor, uz obavezu da prethodno izmire sve obaveze po računu/ima.

Za dodatne informacije i objašnjenja klijenti mogu pisati banci na i-mejl adresu: contact@raiffeisenbank.rs ili nas pozvati na broj telefona 011/3202-100.