Subvencionisani kredit u saradnji sa opštinom Inđija

Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vam ponudimo kratkoročni kredit u saradnji sa opštinom Inđija!

Da biste podneli zahtev za subvencionisani kredit, potrebno je da otvorite račun za Vaše poslovanje u Raiffeisen banci.

Detalje u vezi sa otvaranjem računa i paketima proizvoda i usluga koje imamo u ponudi, pogledajte ovde.

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije 15.11.2019. godine, tj. najkasnije do utroška sredstava koja su budžetirana za ovaj program. • Detalji ponude
  • Uslovi kredita

   • iznos  kredita od 300.000 do 1.500.000 dinara
   • rok otplate do 18 meseci
   • kamatna stopa 5% fiksno na godišnjem nivou, od čega 1.5% za korisnika kredita
   • način otplate glavnice i kamate u jednakim mesečnim ratama
   • trošak obrade zahteva – 0,5% od iznosa kredita, minimum 5.000 RSD
  • Reprezentativni primer

    

   Vrsta kredita Dinarski kredit  za preduzetnike,  neobezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita 1.000.000
   Period otplate 18 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)proporcionalni metod obračuna
    

   Za klijenta: 1.65% fiksna,

   Subvencionisana kamatna stopa koju plaća Opština Inđija: 3.85% fiksna

   Ukupna kamata: 5.5 % fiksna

   Instrumenti obezbeđenja – 5 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

    

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili  Jemac pravno lice

   – 3 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

    

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

   Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,5% od iznosa kredita, min 5.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 620 RSD
   Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   –       Bez dodatnih troškova