Pravo prigovor

Pravo na prigovor Raiffeisen banci ad Beograd

 • Korisnik finansijske usluge (fizičko lice, preduzetnik, poljoprivrednik, pravno lice, davalac sredstva obezbeđenja) ima pravo na prigovor Banci ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog s korisnikom.
 • Prigovor se može podneti u pismenoj formi – u poslovnim prostorijama Banke, poštom, preko internet prezentacije www.raiffeisenbank.rs, odnosno na e-mailinfo@raiffeisenbank.rs.
 • Banka je dužna da pismeni prigovor primi u bilo kojoj ekspozituri i da korisniku, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu prigovora, s naznakom mesta i vremena prijema, kao i lica zaposlenog kod Banke koje je prigovor primilo.
 • Ako korisnik namerava da podnese prigovor usmeno, Banka je dužna da ga upozori da ona nema obavezu razmatranja usmenog prigovora, kao i da ga pouči o načinu na koji se prigovor može podneti.
 • Ako je korisnik podneo prigovor preko internet prezentacije Banke ili elektronskom poštom, Banka je dužna da odmah potvrdi prijem prigovora.
 • Ako je korisnik podneo prigovor preko internet prezentacije Banke ili elektronskom poštom, Banka može odgovor na prigovor dostaviti u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, u smislu zakona kojim se uređuje elektronski potpis.
 • Prigovor sadrži podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Bankom, kao i razloge za podnošenje tog prigovora.
 • Korisnik ima pravo da podnese prigovor u roku od tri godine od dana kad je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.
 • Ako je korisnik podneo prigovor po isteku navedenog roka, Banka je dužna je da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku propisanog roka, zbog čega ona nema obavezu da ga razmatra. Dostavljanje obaveštenja ne sprečava Banku da razmotri i/ili prihvati prigovor korisnika ako smatra da je osnovan.
 • Banka je dužna da razmotri prigovor i da korisniku dostavi pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 • Izuzetno, ako Banka ne može da dostavi odgovor u navedenom roku iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu je Banka dužna da pismeno obavesti korisnika u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Obaveštenje sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.
 • Odgovor Banke treba da bude potpun, jasan i razumljiv za korisnika, da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocenu njegove osnovanosti.
 • Ako Banka prigovor oceni kao osnovan, obavestiće korisnika o tome da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i o merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.
 • Banka je dužna da u odgovoru ukaže korisniku na njegovo pravo da podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije.
 • Banka je dužna da postupak po prigovoru sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odlukom Narodne banke Srbije i svojim internim aktima.
 • Banka ne može korisniku naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Pravo na podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije

 • Korisnik može, pre pokretanja sudskog spora, podneti pritužbu ako je nezadovoljan odgovorom Banke ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku propisanom Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga – u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom (imejlom) na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji.
 • Korisnik uz pritužbu dostavlja prigovor koji je uputio Banci, njen odgovor (ako ga je Banka dostavila) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti.
 • Korisnik može podneti pritužbu u roku od šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za njegovo dostavljanje.
 • Ako je korisnik podneo pritužbu nakon isteka navedenog roka ili nakon pokretanja sudskog spora iz razloga zbog kojih je podneo pritužbu, Narodna banka Srbije neće razmatrati pritužbu, o čemu će obavestiti korisnika.
 • Narodna banka Srbije sprovodi postupak posredovanja bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku strane snose same (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.).