Šta su Global Refund čekovi?

Global Refund čekovi

Raiffeisen banka ad Beograd vrši otkup i isplatu Global Refund čekova fizičkim licima koji na to ostvaruju pravo, na ime povraćaja naplaćenog poreza (PDV-a tj. poreza na dodatu vrednost) – tzv. VAT (value addes tax). Po prezentaciji Global Refund čeka vrši se provera i ukoliko su ispunjeni svi uslovi za povraćaj novca, vrši se isplata čeka klijentu. Isplata Global Refund čekova vrši se u dinarima.

Klijent koji želi da izvrši otkup čeka preko Raiffeisen banke, može to učiniti isključivo lično i u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju: važeći pasoš, original Global blue čeka i original fiskalnog računa.

Rok za podnošenje Global Refund čeka Banci je 2 meseca od datuma izdavanja i uz ispunjene ostale uslove vezano za zemlju izdavanja čeka.

Izdavanje formulara u prodavnici

Kada turista kupuje u prodavnici, koja ima ugovor o poslovnoj saradnji sa Global Blue, osoblje prodavnice, odmah po kupovini robe, izdaje TAX FREE SHOPPING formular i daje koverat i instrukcije o načinima realizacije povrata poreza (gotovinski, na platnu karticu ili mail-back).

Verifikacija izvoza na carini

Po napuštanju zemlje (ili EU) putnik mora da potvrdi izvoz robe (formular mora da bude verifikovan pečatom koji se dobija na carini). Carinik koji pregleda robu, stavljanjem carinskog pečata, potvrđuje da je roba koju pregleda zaista roba navedena na formularu prodavnice koja je robu prodala.

Refundiranje iznosa na formularu

Sa potvrđenim čekom putnici dobijaju mogućnost da isti refundiraju na više načina: mail-back opcija (uplata sredstava na platnu karticu ili dostavljanje čeka od strane kompanije Global blue) i gotovinski u određenim ekspoziturama Raiffeisen banke ad Beograd.

Za potpune informacije klijentima je na usluzi internet strana kompanije Global Blue www.globalblue.com

Otkup Global Refund čekova svih zemalja se vrši u sledećim filijalama Raiffeisen banke:

  1. Beograd, Kralja Petra 14
  2. Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 16
  3. Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a
  4. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 56a .

Otkup Global Refund čekova Austrije, Italije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske se vrši u sledećim filijalama Raiffeisen banke:

  1. Beograd, Terazije 27
  2. Beograd, Požeška 81

Takođe, informacije o ekspoziturama u kojima se može podneti zahtev za refundaciju klijent može dobiti pozivanjem Kontakt centra Banke na broj telefona 011/32 02 100 ili 0800 111 000, kao i u neposrednom kontaktu sa zaposlenima u svim ekspoziturama Banke.