Apatin,poslovno-stambeni objekat 430m2

Apatin,poslovno-stambeni objekat 430m2,OTKAZUJE SE DRUGA JAVNA PRODAJA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У СОМБОРУ
БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ
Посл.бр.ИИВ 420/2020
Дана:21.03.2023. године

Јавни изврпштељ Бранислав Дардић у извршном поступку извршних поверилаца”RAIFFEISEN БАНКА” АД БЕОГРАД,Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ради наплате новчаног потраживања,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК ОТКАЗУЈЕ СЕ ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА јавна продаја путем усменог и јавног надметања непокретности и то:

стамбено-пословна зграда,спратности Пр+Сп, означене у Листу непокретности број зграде 1, у Апатину у ул.Рибарска бр.55,саграђена на кат.парцели број 675/6 са правом коришћења,површине 5 а 60 м2,(земљиште под зградом-објектом 2 а 24 м2 и земљиште уз зграду-објекат З а 36 м2), уписане у Лист непокретности број 4088 КО Апатин.

Утврђена вредност непокретности износи 16.693.818,20 динара,а почетна цена не може бити нижа од 30% утврђене вредности непокретности,износи 5.008.145,46 динара.

Јавна продаја одржаће се дана 10.05.2023. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији овог Јавног извршитеља у Врбacy, Иве Лоле Рибара бр.З, те се овим закључком позивате на продају.

Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да код јавног извршитеља положи доказ о уплаћеном јемству од утврђене вредности непокретности на рачун Јавног извршитеља број: 340-13002207-16 који се води код „ERSTE BANК” а.д.Нови Сад, са позивом на број ИИВ 420/2020.
Купац је дужан да цену по којој непокретност продата положи јавном извршитељу у року од 15 дана од дана оглашавања резултата јавне продаје, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.
Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.