Aranđelovac,porodična kuća 400m2

Aranđelovac,porodična kuća neto 400m2 parcela 1028m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ извршитељ ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ
КРАГУЈЕВАЦ
Битољска 2
Посл.бр. иив-286/2022 дана 22.02.2024. године
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу, Даница Чоловић Крагујевца, у извршном поступку извршног повериоца RAIFFElSEN BANkA AD BEOGRAD, BEOGRAD, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,у поступку спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Аранђеловцу ИИв-168П022 од 15.07.2022.године, дана 22.02.2024. године доноси следећи;
ЗАКЉУЧАК о продаји НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ прво ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају непокретности у поступку спровођења извршења одређених Решењем о извршењу Основног суда у Аранђеловцу ИИв-168/2022 од 15.07.2022. године и процењена од стране овлашћеног и стручног лица и то;
Породична стамбена зграда бр. 1, површине 168м2 у Аранђеловцу, ул. Вожда Карађорђа бр. 165, катастарска парцела бр. 1223/14 у приватној својини са уделом 1/1, уписано у лист непокретности бр.991 КО Буковик
-Катастарска парцела бр. 1223/14 која се налази у у Аранђеловцу, ул. Вожда Карађорђа бр. 165 укупне површине 1028м2, по начину коришћења: земљиште под зградом и другим објектом површине 168м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 500м2 и Њива 5. класе, површине 357м2, у приватној својини са уделом 1/1, уписано у лист Непочхтности бр. 991 КО Буковик,
Укупна процењена тржишна вредност непокретности из става 1 износи 6.188.700 динара на дан процене.
ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају непокретности из става првог одржаће се дана
21.03.2024.преко ПРЕКО ПОРТАЛА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОДАЈЕ www.eaukcija.sud.rs.
Време давања понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 09 часова до 13 часова
Закључкoм о утврђивању вредности непокретности пословни број ИИВ 286/22 од дана 05.07.2023.године јавни извршитељ је утврдио тржишну вредност из става 1 закључка, а која је заснована на основу процене овлашћеног стручног лица од 14.06.2023. године.
-ПОЧЕТНА ЦЕНА на првом електронском јавном надметању за продају предметне непокретности је 70% од процењене вредности предметне непокретности што износи 4.332.090,00 динара.
Лицитациони корак износи 10% од почетне цене што у конкретном случају износи 433.209,00 динара.
-Заинтересованим лицима биће омогућено да разгледају предметне непокретности дана 14.03.2023.године у 11:00 часова, уз претходну најаву јавном извршитељу писаним путем или електронским путем на адресу office@kgizvrsitelj.rs .
-Право учешћа на електронском јавном надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања, а која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања јавног надметања, иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.
-Јемство за учешће на електронском јавном надметању износи 15 % од утврђене вредности предметне непокретности за коју се заинтересовано лице надмеће, уплаћује на рачун Министарства правде Републике Србије који је објављен на порталу електронске продаје.
-Понудилац коме је додељена непокретност(купац) је дужан да положи укупну цену на наменски рачун јавног извршитеља Данице Чоловић број 105-40818-86 код АИК Банка АД Београд, са позивом на број ИИв 286/2О22, у року од 1S дана од дана закључења јавног надметања.
Уговор о продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања закључка о продаји непокретности непосредном погодбеом по споразуму странака, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од доношења закључка о додељивању непокретности.И3мене споразума могуће су у складу са чл. 188 ЗИО.
Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.