Aranđelovac,Vrbica,zemljište 298m2

Aranđelovac,KO Vrbica,Ul.Baljkovica zemljište 288m2 +zemljište 10m2 EUR 6.500

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ
Љубивоја Љубе Тадића бр.1,Ламела З,спра,стан 7,
34 000 Крагујевац
посл.Бр.ИИВ 462/2020
Дана:23.03.2023. године

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу Никола Жунић у извршном предмету извршног повериоца ”RAIFFEISEN BANKA„ a.d. Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,донео је дана 23.03.2023.године,следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва јавна продаја непокретности и то:

земљиште у грађевинском подручју,остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 288м2, кат.пар.Бр.1604/12,која се налази у ул.Баљковица,уписано у Лист непокретности 2890 КО Врбица,Аранђеловац, процењене вредности у износу од 1.054.920,00 динара,
земљиште у грађевинском подручју, остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 10м2, кат.пар.Бр. 1604/13,која се налази у ул.Баљковица,уписано у Лист непокретности 2890 КО Врбица,Аранђеловац, процењене вредности у износу од 35.400,00 динара.

ПРОДАЈА ће се обавити путем електронског јавног надметања и одржаће се дана 20.04.2023. године на порталу електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници портала: https://eaukcija.sud.rs, у периоду од 09-13,00 часова.

ВРЕДНОСТ непокретности из става 1.овог закључка утврђена је закључком јавног извршитеља бр.ИИв-462/20 од дана 23.03.2023.године,а на основу извештаја о процени вредности судског вештака грађевинске струке Звонимира Плећевића из Аранђеловца од 05.01.2023. године.

ПОЧЕТНА ЦЕНА на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности.

Непокретност која је предмет продаје је слободна од лица и од ствари и на истој не постоје стварне и личне службености које купац преузима након продаје.

На електронском јавном надметању могу да учествују лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања, који поднесе пријаву за учествовање на електронском јавном надметању и која положе доказ о уплати јемства који се уплаћује на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје, у висини од 15% од процењене вредности непокретности,најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања на рачун министарства. који је објављен на интернет страници портала https://eaukcija.sud.rs.

Време за давање понуда на електронском јавном надметању траје најдуже четири сата у периоду од 09 до З часова. У случају даје једна понуда дата у последњих пет минута пре истека претходно наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Лицитациони корак износи 5% од почетне цене предмета продаје.

Понуђач са највећом понудом дужан је да уплати продајну цену најкасније петнаест (15) дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности,уплатом на рачун јавног извршитеља бр. 205-273963-80 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са позивом на број предмета.
Уколико најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року,извршитељ ће закључком огласити даје продаја без дејства према њему и ствар доделити другом по реду понудиоцу,односно трећем по реду понудиоцу уколико други по реду понуђач не плати понуђену цену у предвиђеном року.

Јемство губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључењајавног надметања. Другом и трећем по реду понудиоцу јемство се враћа када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и када други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.