Badovinci NEPOSREDNOM POGODBOM

Badovinci,objekti i pripadajuća parcela NEPOSREDNOM POGODBOM

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА МАРИЋ
Шабац, Стојана Новаковића бр.77,спрат З, стан 27
Телефон: 015/602-735 пословни број.ИИ 825/22
Идент.број предмета: 23-01-00825-22-0245
Дана 07.09.2023. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Јелена Марић у извршном поступку извршног повериоца Raiffeisen banka a.d.Beograd, Београд, ул.Ђорђа Станојевића бр.16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,донео је следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ИЗБОРУ
ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА

OДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА и то:

-катастарска парцела 15693/8,земљиште под зградом-објектом, површине 0.03.00 ха, зељмиште под зградом-објектом, површине 0.01.80 ха, земљиште уз зграду-објекат, површине 032.85 ха, утврђене вредности у износу од 2.229.161,70 динара;

-пословна зграда за коју није утврђена делатност, број зграде 1,површине 300м2,објекат има одобрење за употребу, приземне спратности, изграђена на катастарској парцели 15693/8 КО Бадовинци, утврђене вредности у износу од 1.173.243,00 динара;

-помоћна зграда, број зграде 2, површине 180м2,објекат има одобрење за употребу,приземне спратности,изграђена на катастарској парцели 15693/8 КО Бадовинци, утврђене вредности у износу од 2.229,161,70 динара уписаних у листу непокретности 2498 КО Бадовицни својина приватна.

Укупна тржишна вредност предмета извршења на дан процене 14.02.2023.године, износи 5.631.566,40 динара.
На непокретностима које су предмет продаје не постоје стварне и личне службености нити стварни терети које купац преузима након продаје.

Цена непокретности описане у ставу првом изреке закључка се слободно уговара и иста не може бити нижа од 50% од процењене вредности непокретности.

Продајна цена непокретности се слободно уговара између понудиоца и извршног повериоца и не може бити нижа 2.815.785 динара.
Уговор о продаји закључује се у року од 30 дана од дана Доношења закључка о продаји.

Уговор о продаји закључује се са лицем које је потписало споразум са извршним повериоцем о цени и року за плаћање цене и о томе обавестило јавног извршитеља,а најкасније до дана 28.09.2023. године.

Позивају се заинтересована лица да понуде за куповину непокретности благовремено шаљу писаним путем на адресу извршног повериоца:

н/р Славољуб Ракић/не отварати/
RAIFFEISEN BANКA AD BEOGRAD,Београд,
ул.Ђорђа Станојевића 16.
11070 Нови Београд,Србија

Рок за достављање понуда је до 22.09.2023.године.
Отварање понуда биће обављено дана 22.09.2023.год.у 15 часова.

Понуда мора да садржи прецизно одређење непокретности за коју се даје понуда,износ понуђене цене изражен у динарима и контакт телефон понуђања како би исти могао бити контактиран ради закључења споразума са извршним повериоцем.
Контакт особе извршног повериоца Миљана Станић број тел.011/220-8991 и Бошко Трифуновић број тел.011/220-8989.

Уговор о продаји закључује се са лицем које је потписало споразум са извршним повериоцем о цени и року за плаћање цене и о томе обавестило јавног извршитеља, а најкасније до дана 28.09.2023. године.

Уговор о продаји непосредном погодбом закључују у писменом облику купац и јавни извршитељ, у име и за рачун извршног дужника, или лице које обавља комисионе послове продаје, у своје име а за рачун извршног дужника у канцеларији јавног извршитеља на адреси у Шапцу у улици Стојана Новаковића бр. 77,спрат З, стан 27.

Ако уговор о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца,не буде закључен у року који је одређен у ставу четвртом изреке, или ако продајна цена не буде плаћена у року,јавни извршитељ ће утврдити да непокретност није продата непосредном погодбом по избору извршног повериоца. Јавни извршитељ ће позвати извршног повериоца да у року од осам дана захтева намирење преносом права својине на непокретности а складу са чланом 190. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Купац је дужан да непосредно пре закључења уговора о продаји непокретности непосредном погодбом по предлогу извршног повериоца положи јемство у износу од 15% процењене вредности покретних ствари које су предмет продаје на рачун јавног извршитеља број 150-0000025017524-55 који се води код Eurobanka Direktna ad Beograd, са позивом на број предмета ИИ 825/22.

Рок за плаћање купопродајне цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,
на тел.Миљана Станић број тел.011/220-8991 и Бошко Трифуновић број тел.011/220-8989.