Bečej,njiva,gradsko građ.zemljište

Bečej,njiva I klase,gradsko građ.zemljište površine 16035m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21 сп.З ст. 57
Тел: 023/600-380
Број предмета: ИИВ 678/22
Дана: 03.02.2024. године
Јавни извршитељ Драган Николић, у извршном поступку извршног повериоца UniCredit bank Srbija AD Beograd, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170, кога заступа Милутин Стефановић, запослен у UniCredit ВапК Srbija AD ради извршења на основу чл. 172 Закона о извршењу и обезбеђењу:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Утврђује се да је закључком број ИИВ 678/22 од дана 29.05.2023.године утврђена вредност непокретности извршог дужника и то:

Општина:БЕЧЕЈ
Катастарска општина:БЕЧЕЈ лист непокретности број 14062
7959/1, Површина м2 : 16035,Улица/потес:ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН
Бр.дела парцеле: 1,Површина м : 16035,Начин коришћења земљишта: ЊИВА 1. КЛАСЕ,врста земљишта:ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ обим удела 1/1 у износу од 17.000.000,00 динара.

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за дан 29.02.2024 године путем портала eaukcija.sud.rs.
Време давања понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.
Право учешћа имају сва регистрована заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања продаје положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро рачун Министарства правде у складу са пресонализованим инструкцијама за плаћање које се добијају приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs. Упутства за учешће на електронском јавном надметању налазе се на сајту Министарства правде и у оквиру потрала eaukcija.sud.rs.

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 50% од утврђене вредности непокретности.
Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана од дана окончања јавног надметања понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 205-0000000237134-84 који се води код НЛБ Комерцијална банка АД Београд и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену цену у року.

Јемство се губи у сваком случају ако учесник не понуди ни почетну цену, као и ако учесник одустане од јавног надметања.

Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје сваког петка у 12:00 часова.Упозоравају се купци да се непокретности купују у невиђеном стању, да треба да се упознају са стањем на терену и да се упознају са извештајем стручног лица.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.или директно Јавном извршитељу на тел.023/600-380.