Beograd,lokal 38m2 otkazana prodaja

Beograd,Centar,poslovni prostor-lokal površine 38m2,otkazana prodaja

Република Србија
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ
Земун,Стевана Марковића 8/II
пословни број. ИИВ 2170/21 Идент.број 32-02-02170-21-0112
Дана 29.09.2022.године

јавни извршитељ Бојан Костић, у извршном предмету извршног повериоца RAIFFEISEN BANkA A.D.Београд – Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16, МБ 17335600,ПИБ 100000299,дана 29.09.2022.године донео је следећи:

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак о продаји непокретности електронским јавним надметањем јавног извршитеља посл.бр.ИИВ 2170/21 од 29.09.2022. године.
ОТКАЗУЈЕ СЕ прва продаја непокретности заказана за дан 28.10.2022. године.

Пословни простор у подруму стамбене зграде за колективно становање у улици Цвијићева број 90,број објекта 1,број посебног дела ББ,евиденцијски број посебног дела 24, измерене корисне површине 38м2, изграђен на катастарској   парцели број 1697 КО Палилула, уписан у Лист непокретности број 413 РГЗ СКН Палилула;

Непокретност која је предмет продаје из става првог овог закључка слободна је од лица и ствари,и у истој нико не живи.
На непокретности која је предмет продаје, сходно прибављеним писменим исправама, постоје уписани терети и забележбе, све као у Листу у непокретности бр. 413 КО Палилула.

Тржишна вредност непокретности утврђена је закључком јавног извршитеља о утврђењу вредности непокретности посл ДИВ 2170/21 од 20.09.2022. године у износу од 8.421.579.00 динара.

ПРВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАМЕТАЊЕ одржаће се дана 28.10.2022. године у периоду од 09:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs).

Време за давање понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 09:00 до 13:00 часова. У случају да је најмање једна понуда дата последњих пет минута пре истека наведеног, периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног на цметања мора окончати.

Почетна цена на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности, што износи 5.895.105.30 динара.
Лицитациони корак се одређује у износу од 2% од почетне цене, односно у износу од 117.902.11 динара.

На електронском јавном надметању могу да учествују као понудиоци лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања.

Заинтересовани купци су дужни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања уплате на име јемства 15% од утврђене вредности непокретности, што износи 1.263.236.85 динара, на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје (Регистровани корисник који се пријави , на јавно надметање добија мејл са подацима за уплату јемства).
Лица која нису положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања не могу учествовати на јавном надметању.

Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана пријема закључка о додељивању непокретности.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног јемства и пуног износа цене за коју је купио непокретност, уплатом на наменски рачун јавног извршитеља број 205-251815-79 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд са позивом на број предмета ИИВ 2170/21.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се разгледање непокретности на основу писменог захтева за разгледање непокретности достављеног на: izvrsiteljkostic@gmail.com до 20.10.2022. године. Разгледање непокретности биће одржано дана 21.10.2022. године у 14:00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.