Beograd,Slanci,Ul.Alekse Šantića 6,porodična stambena zgrada 100m2,EUR 14.200

Beograd,Slanci,Ul.Alekse Šantića 6,porodična stambena zgrada 100m2,EUR 14.200

Jавни извршитељ Бојан Костић,Земун,Стевана Марковића 8/II у извршном предмету извршног повериоца RAIFFEISEN BANkA A.D.,Београд – нови Београд, ул.Ђорђа Станојевића бр. 16,дана 30.03.2021.године донео је следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАМЕТАЊЕ одржаће се дана 11.06.2021.године у периоду од 09:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs).

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ,и то:

Породична стамбена зграда, број зграде 1,спратности Пр+Сп, укупне корисне површине 100,8 м2,која се налази у Сланцима у улици Алексе Шантића бр. 6,саграђена на катастарској парцели бр 649/1 КО Сланци,све уписано у Лист непокретности број 911 КО Сланци;
НАПОМЕНА: У Листу непокретности број 911 КО Сланци укњижена је етажа приземља, чија измерена корисна површина износи 50,8 м2, док етажа спрата није укњижења и чија измерена корисна површина износи   50 м2. Етаже приземља и спрата су повезане унутрашњим двокраким АБ степеницама, обрађеним ливеним терацом и са дрвеном оградом, и чине јединствену функционалну целину.

На основу писмених исправа које су учесници у поступку предочили јавном извршитељу до доношења Закључка о утврђењу вредности непокретности, као и на основу стања у катастру непокретности, констатује се да на непокретности која је предмет продаје не постоје права трећих лица која умањују вредност непокретности и не престају продајом,као ни службености нити стварни терети које купац преузима.

Тржишна вредност непокретности утврђена је закључком јавног извршитеља о утврђењу вредности непокретности посл.бр. ИИ 1719/20 од 12.02.2021.године у износу од 3.351.047,10 динара,а на основу Извештаја о процени непокретности лиценцираног  проценитеља Милоша Тришовића из Београда,дипл.инж.грађ.

ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАМЕТАЊЕ одржаће се дана 11.06.2021.године у периоду од 09:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs).

Време за давање понуда траје најдуже четири сата,у периоду од 09:00 до 13:00 часова.У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Почетна цена на другом електронском јавном надметању износи 50% од процењене вредности непокретности,што износи 1.675.523,55 динара.

Лицитациони корак се одређује у износу од 2,5% од почетне цене.

На електронском јавном надметању могу да учествују као понудиоци лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања.

Заинтересовани купци су дужни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања,дакле до 09.06.2021. године до 09:00 часова, уплате на име јемства 15% од утврђене вредности непокретности,што износи 502.657,07 динара, на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје (Регистровани корисник који се пријави на јавно надметање добија мејл са подацима за уплату јемства).
Лица која нису положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања не могу учествовати на јавном надметању.

Регистрација корисника на порталу електронског јавног надметања врши се подношењем захтева за употребу квалификованог електронског потписа, којим се утврђује идентитет корисника. Након регистрације на порталу електронског јавног надметања корисник електронским путем подноси пријаву за учествовање на одређеном електронском јавном надметању, а уз пријаву досгавља доказ о уплаћеном јемству. Регистрованом кориснику као понудиоцу насумично се додељује јединствени идентификациони број ради учествовања на овом електронском јавном надметању.

Понудиоцима чија понуда није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене, а ако након тога преостане вишак, уплатиће се на рачун буџета Републике Србије.

Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Закључак о додељивању непокретности доноси се по закључењу јавног надметања и објављивања најповољнијег понудиоца и после могућег изјашњења о коришћењу права прече куповине. Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења  закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног јемства и пуног: износа цене за коју је купио непокретност, уплатом на наменски рачун јавног ијвршитеља број 205-251815-79 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд са позивом на број предмета ИИ 1719/20.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се разгледање непокретности на основу писменог захтева за разгледање непокретности достављеног на: izvrsiteljkostic@gmail.com до 04.06.2021. године. Разгледање непокретности биће одржано дана 07.06.2021. године у 10:00 часова .

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci ad Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд на контакт тел.381 63 1063 872,381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs