Beograd,Vinča,dve parcele površine 5 ari

Vinča,Beograd,dve parcele površine 276m2+222m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА МИТРОВИЋ
За подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду Београд, ул. Мајке Јевросиме бр. 34, ст. 2 посл.бр.ИИВ-135/2019
Дана:21.04.2022.године
Тел:065/244-28-54 и 069/289-51-53-за И.ИВК,И.НТ,069/324-78-04-за И.И,И.ИВ,011/324-78-04 Ман: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА МИТРОВИЋ именован за подручје Вишег суда у Београду и
Привредног суда у Београду,у извршном предмету извршног повериоца RAlFFEISEN BANkA АД БЕОГРАД,БЕОГРАД, ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 16,МБ:17335600, ПИБ:100000299,21.04.2022.године,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

I- ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА непокретности у сусвојини извршног дужника и то:

1.удела од 1/2 на катастарској парцели бр. 778, подброј парцеле 6,површине 553 м2, улица: РИТ, култура: њива 2.класе,уписане у ЛН 2494 КО Винча,Општина Гроцка,процењене вредности 123.499,00 динара,
2.удела од 1/2 на катастарској парцели бр. 778, подброј парцеле 4,површине 445 м2, улица: РИТ, култура: њива 2.класе,уписане у ЛН 2494 КО Винча,Општина Гроцка,процењене вредности 91.624, динара.

II- Вредност непокретности које се продају процењена је закључком о процени од 01.03.2022. године,а на основу налаза и мишљења стручног лица од 10.02.2022.године.

III- На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности непокретности која је предмет продаје, док на другом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 50% процењене вредности.
IV- Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену по којој се иста прода у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Порез на пренос апсолутних права плаћа купац.

V- Прво јавно надметање ће се одржати дана 16.05.2022. године у 10.00 часова. у канцеларији јавног извршитеља Милице Митровић, у Београду.ул. Maјke Јевросиме бр.34,ст.2.

VI- Заинтересованим лицима ће бити омогућено разледање предметних непокретности. дана 12.05.2022. године. са почетком у 09.00 часова на адреси РИТ. Винча. Општина Гроцка, уз претходну пријаву на мејл: mitrovic.izvrsiteli@gmail.com  до 11.05.2022. године.
VII – Право учешћа у надметању лица kојa су претходно положила јемство у износу у висини од 1/10 утврђене тржишне вредности непокретности најкасније до 12.05.2022.године.

Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
Ул.Мајке Јевросиме бр.34.ст.2 рачун бр.160-412979-23 код Banca Intesa ad Beograd са напоменом “јемство за учешће на јавном

надметању у предмету посл.бр.И.Ив.135/2019″и редни број предмета продаје.

IX- Заинтересовани купци су дужни да на јавној продаји доставе доказе о уплаћеном јемству, а лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.