Beograd,Vinča,porodična kuća 121m2

Beograd,Vinča,porodična stambena zgrada 121m2+radionica 74m2,parcela 7,5 ari,CENA:EUR 33.390

Република Србија
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ Земун,Стевана Марковића 8/ II
пословни број.ИИ 2213/20

јавни извршитељ Бојан Костић, у извршном предмету извршног повериоца RAIFFEISEN ВАТ•.ЈКА A.D., Београд – нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16,донео је следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ,и то:

Породична стамбена зграда; укњижене површине 108м2,измерене површине 121,6м2,број објекта 1,број етажа Пр+Сп1,у улици Равнице, кућни бр.5,изграђена на катастарској парцели број 2110/25 КО Винча,приватна својина извршног дужника са обимом удела 1/1, све уписано у Лист непокретности број 1431 КО Винча, ргз СКН Гроцка;
(НАПОМЕНА: Уз породичну стамбену зграду изграђен је помоћни објекат радионица, површине 74,3м2, који објекат није укњижен у Листу непокретности. Помоћни објекат је приземан и изграђен је као анекс уз бочни десни фасадни зид породичне стамбене зграде. Помоћни објекат је обухваћен проценом и предмет је продаје у складу са екстензивним дејством хипотеке)

Земљиште под зградом и другим објектом, површине 108м2, број дела 1, потес Равнице, катастарска парцела број 2110/25 КО Винча, приватна својина извршног дужника са обимом удела 1/1, све уписано у Лист непокретности број 1431 КО Винча, ргз СКН Гроцка;

Земљиште уз зграду и други објекат, површине 500м2,број дела 2, потес Равнице, катастарска парцела број 2110/25 КО Винча, приватна својина извршног дужника са обимом удела 1/1, све уписано у Лист непокретности број 1431 КО Винча, ргз СКН Гроцка;

Њива З.класе,врста земљишта: остало грађевинско земљиште у својини, површине 145м2, број дела З, потес Равнице, катастарска парцела број 2110/25 КО Винча, приватна својина извршног дужника са обимом удела 1/1, све уписано у Лист непокретности број 1431 КО Винча, РГЗ СКН Гроцка;

V Тржишна вредност непокретности утврђена је закључком јавног извршитеља о утврђењу вредности непокретности посл.бр. ИИ 2213/20 од 11.06.2021. године у износу од 7.878.174,90 динара, а на основу Извештаја о процени непокретности лиценцираног проценитеља Милоша Тришовића из Београда од 29.04.2021. године. Идентификација непокретности, обилазак, визуелни преглед и фотографисање непокретности извршено је дана 22.12.2020. године.

VI ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАМЕТАЊЕ одржаће се дана 13.08.2021. године у периоду од 09:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs).
Време за давање понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 09:00 до 13:00 часова. У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

VII Почетна цена на другом електронском јавном надметању износи 50% од процењене вредности непокретности, што износи 3.939.087,45 динара.
Лицитациони корак се одређује у износу од 1% од почетне цене, односно у износу од 39.390,88 динара.

VIII На електронском јавном надметању могу да учествују као понудиоци лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања.

LX Заинтересовани купци су дужни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања, дакле до 11.08.2021. године до 09:00 часова, уплате на име јемства 15% од утврђене вредности непокретности, што износи 1.181.726,24 динара, на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје (Регистровани корисник који се пријави на јавно надметање добија мејл са подацима за уплату јемства).
Лица која нису положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања не могу учествовати на јавном надметању.

XIII Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Закључак о додељивању непокретности доноси се по закључењу јавног надметања и објављивања најповољнијег понудиоца и после могућег изјашњења о коришћењу права прече куповине.

XIV Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног јемства и пуног износа цене за коју је купио непокретност, уплатом на наменски рачун јавног извршитеља број 205-251815-79 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд са позивом на број предмета ИИ 2213/20.

XV Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се разгледање непокретности на основу писменог захтева за разгледање непокретности достављеног на: izvrsiteljkostic@gmail.com до 06.08.2021. године. Разгледање непокретности биће одржано дана 09.08.2021. године у 10:00 часова. Извршни дужник се обавезује да омогући разгледање непокретности у одређеном термину под претњом принудног спровођења извршења.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.