Bočar,Novo Miloševo parcele

Bočar,Novo Miloševo parcele

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21 сп. З ст. 57
Тел: 023/600-380
Број предмета: ИИ 331/22
Дана: 16.04.2023. године

Јавни извршитељ Драган Николић,ради извршења на основу чл. 172 Закона о извршењу и обезбеђењу:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

УТВРЂУЈЕ СЕ да продаја заказана за дан 18.04.2023 године је окончана безуспешно из разлога неуредне доставе.
Утврђује се да је закључком број ИИ ЗЗ 1/22 од дана 28.07.2022. године утврђена вредност непокретности извршог дужника и то:

број ЛН 851 KO Бочар парцела 2967 укупне површине 4ха66а4Зм процењене вредности дин. 6.571.065,84.
број ЛН 3935 к.о. Ново Милошево парцела 9723/2 укупне површине 58аЗОм2 процењене вредности 684,442,00 дин.
Непокретност није слободна од лица и ствари.

ОГЛАШАВА СЕ ПРВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за  18.05.2023 гоине путем портала eaukcija.sud.rs. Време давања понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.

Право учешћа имају сва регистрована заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања продаје положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро рачун Министарства правде у складу са пресонализованим инструкцијама за плаћање које се добијају приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs.

Упутства за учешће на електронском јавном надметању налазе се на сајту Министарства правде и у оквиру потрала eaukcija.sud.rs
Полагања јемства су ослобођени извршни поверилац и заложни поверилац ако њихова потраживања достижу износ јемства и ако би се, са обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност непокретности тај износ могао намирити из куповне цене.
Купци непокретности не могу бити лица за које је прописана забрана одређена чланом 169 Закона о извршењу и обезбеђењу.

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 100% од утврђене вредности непокретности.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана од дана окончања јавног надметања понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 330-15007967-96 који се води код ”RBA banka” AD Novi Sad и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену цену у року.

Јемство се губи у сваком случају ако учесник не понуди ни почетну цену, као и ако учесник одустане одјавног надметања.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.