Boljevac,2,0-osoban stan 63m2

Boljevac,2,0-osoban stan 63m2,ul.Milana Cojića br.11/9 ulaz 3 sprat 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН ЛЕКОВИЋ
Зајечар, Гробљанска 2
Пословни број.ИИВ 279/17
Идент.број предмета: 25-02-00279-17-0250 Дана 17.05.2022.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца”RAIFFEISEN BANkA” АД БЕОГРАД, Београд, ул.ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299,кога заступа Бошко Трифуновић,запослен у ”RAIFFEISEN BANkA” АД БЕОГРАД,ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Зајечару И Ив-243/2017 од 09.11.2017.године,у складу са одредбама чланова 172.и 173.ЗИО,доноси:

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА непокретних ствари извршног дужника за дан 16.06.2022. године са почетком у 10:00 часова,у канцеларији јавног извршитеља у Зајечару,Гробљанска број 2.

Предмет продаје су непокретности,уписане у лист непокретности бр.6 КО БОЉЕВАЦ и то:
– на кп.бр. 38, подброј парцеле 4,површина парцеле 812м2,градско грађевинско земљиште ван граница ггз, земљиште под зградом и другим објектом, стамбено-пословна зграда, објекат има одобрење за употребу, број објекта 1, број улаза З, евиденцијски број 28,број стана посебног дела објекта 9,поткровље,двособан стан, површине 63 м2,потес/улица Милана Цојића

У укупно процењеној тржишној вредности непокретности у износу од 17.000,00 евра по средњем курсу НБС-а на дан вештачења 10.11.2021.године,што износи 1.998.877,00 динара.

Закључком о утврђењу вредности ИИв-279/17 од 24.01.2022.године Јавни извршитељ је  утврдио да тржишна цена предметне непокретности, уписаних у лист непокретности 6 КО Бољевац као јединствено утуживе целине износи 17.000,00 евра по средњем курсу НБС-а на дан вештачења 10.11.2021.године, што износи 1.998.877,00 динара.
На другом  јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 50% процењене вредности.

Разгледање предметне непокретности може се обавити дана 01.06.2022.године у 11 часова у месту Бољевац, ул.Милана Цојића бр.11/9 улаз З спрат З.

Право учешћа у јавном надметању имају лица која до почетка јавног надметања положе јемство у висини од 1/10 утврђене тржишне вредности непокретности и која о томе доставе доказ-потврду јавном извршитељу најкасније до почетка јавног надметања.
Јемство се полаже у новцу уплатом на рачун јавног извршитеља Драган Лековића бр.17050019618003-20 који се води код UNICREDIT BANК СРБИЈА А.д.БЕОГРАД са напоменом,јемство за учествовање у јавном надметању у предмету ИИв-279/2017.
Понуђач коме буде додељена непокретност(купац)је дужан да понуђени износ(цену)уплати у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања на рачун јавног извршитеља Драгана Лековића бр.170-50019618003-20 који се води код UNICREDIT BANК СРБИЈА А.д.БЕОГРАД са позивом на број ИИв-279/17.
Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у наведеном року,јавни извршитељ ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати другог по реду понуђача да купи непокретност, ако ни тај понуђач не положи цену коју је понудио у наведеном року,јавни извршитељ ће на исти начин поступити и позвати трећег понуђача да купи непокретност.
Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда не буде прихваћена вратиће се јемство, одмах по закључењу јавног надметања, осим за другог и трећег понуђача, којима се јемство враћа по полагању цене од стране најповољнијег понуђача.
Трошкови преноса права својине сносе купци и не урачунавају се у куповну цену.Извршни поверилац и извршни дужник се током целог поступка могу споразумети о продаји непосредном погодбом и условима такве продаје.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.