Čačak,Savska 4/2,porodična stamb.zgrada

Čačak,Ul.Savska 4/2,porodična stambena zgrada 113m2,CENA:EUR 23.730

Javni izvršitelj Dragana Čvrkić,u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se PRVA PRODAJA nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja i to :

Porodična stambena zgrada,koja se nalazi na kat.parceli br.4018/1 KO Čačak,koja je u katastru nepokretnosti označena kao zgrada br.2,spratnosti Po+Pr+Pk i ima površinu od 113m2,potes Savska,upisana u list nepokretnosti broj 3768 KO Čačak.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje prava trećih lica koja umanjuju vrednost nepokretnosti i ne prestaju prodajom niti službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Procena vrednosti predmetne nepokretnosti izvršena je dana 15.07.2019.godine a ukupna tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi EUR 33.900,00.

Prvo javno nadmetanje održaće se dana 08.04.2020.godine u 13 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Ul.Milete Ćurčića br.10,Čačak a početna cena nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju iznosi 70% od procenjene vrednosti.

Datum i vreme naredne licitacije biće naknadno objavljeni.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu RAIFFEISEN BANCI AD Beograd na kontakt tel.+381 63 1063 872,381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs