Druga aukcijska prodaja nepokretnosti – stan u Subotici

  • Šenoina 7, Subotica
  • 74 m2
  • 2,713,500.00 RSD

Druga aukcijska prodaja nepokretnosti – stan u Subotici

Javni izvršitelj Srđan Miladinov dana 14.06.2019.godine donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJU SE USLOVI PRODAJE NA DRUGOM JAVNOM NADMETANJU i to za sledeće nepokretnosti:

dvoiposoban stan u zgradi za kolektivno stanovanje, na adresi Šenoina 7, broj posebnog dela 43, korisne površine 74m2, izgrađen na parceli 6116 KO Donji grad. Procenjena vrednost prethodno navedenih nepokretnosti iznosi 5.427.000,00 dinara,a koja vrednost je utvrđena Zaključkom posl.br.И.ИВ-84/2018 od 12.04.2019.godine. Početna cena nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti,odnosno 2.713.500,00 dinara.

DRUGO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 12.07.2019.godine u 10,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Srđana Miladinova, Ul. Puškinov trg 5/3/15 u Subotici.

POČETNA CENA nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

JEMSTVO: Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti koje su predmet prodaje i to uplatom na namenski račun Javnog izvršitelja broj 330-15008734 koji se vodi kod CREDIT  AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad sa napomenom:jemstvo za javno nadmetanje И.ИВ 84/2018.

Jemstvo se se može uplatiti najkasnije do objavljivanja javnog nadmetanja. Lica koja na navedeni način nisu uplatila jemstvo i do objavljivanja javnog nadmetanja nisu dostavila dokaz o uplati ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnosti koja su predmet prodaje dana 21.06.2019. godine i dana 28.06.2019.godine od 09,00 do 13,00 časova,što je izvršni dužnik dužan omogućiti.

Ponudilac sa najvišom ponudom je dužan da uplati cenu nepokretnosti koje su predmet prodaje u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokrtenosti i to na namenski račun Javnog izvršitelja broj 330-15008374-39 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad sa pozivom na broj predmeta И.ИВ-84/2018.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd, Đorđa Stanojevića 16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 88 24,+ 381 11 220 89 91,+ 381 11 220 89 89 ili putem mail-a: legal.collection@raiffeisenbank.rs.