Kosjerić,dve porodične stambene zgrade,NEPOSREDNA POGODBA od EUR 13.850

Kosjerić,Rada Đorđevića 15,porodična stambena zgrada 1 površine 120m2+porod.stambena zgrada 2 površine 129,77m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАН ЛОЈАНИЧИЋ и.и. 108/2019
Именован за подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу
Ул.Петра Ћеловића бр. 20, II спрат,стан 6,31102 Ужице,Тел: 031/525-751
Маил: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
Дана: 14.04.2021. године

Јавни извршитељ Милан Лојаничић, Ужице, Момчила Тешића бр.14,I спрат,стан 4,у извршном предмету извршног повериоца Raiffeisen банка а.д. Београд, Београд – Нови Београд, ул.Ђорђа Станојевића бр.16 на основу члана 185. и 189.Закона о извршењу и обезбеђењу РС (”Сл.Гласник РС број 106/2015 и 106/2016”) ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца,дана 14.04.2021. године доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК  о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца повериоца

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ

-Земљиште под зградом-објектом, површине 71м2, број зграде: 1, Земљиште под зградом-објектом, површине 71м2, број зграде: 2, Земљиште уз зграду-објекат, површине 5 А 44 м2, све постојеће на катастарској парцели 1272-ЛН Бр. 1498 КО Варош Косјерић-СКН Косјерић, Врста права: Својина, Облик својине: Државна, право извршног дужника: Право коришћења, Обим удела извршног дужника у праву коришћења: 1/1; Породична стамбена зграда, број зграде: 1, спратност: Пр1, Помоћна зграда, број зграде: 2, спратност: Пр1, врста права извршног дужника на објектима: својина, облик својине: приватна, обим удела извршног дужника у праву својине: 1/1 идеалних делова, све постојеће на кат. Парц. бр. 1272-ЛН Бр. 1498 КО Варош Косјерић-СКН Косјерић;

III Вредност предметне непокретности утврђена је закључком Јавног извршитеља Милана Лојаничића о утврђивању вредности непокретности И.И. 108/2019 од 06.03.2020. године, донетим на основу извештаја стручног лица Мирка Деспинића, број лиценце: 144, у укупном износу од 5.442.791,87 динара.

IV Уговор о продаји непосредном погодбом непокретности ближе описане у ставу првом изреке овог закључка закључује се у писменом облику између купца и Јавног извршитеља у име и за рачун извршног дужника.
Уговор о продаји непосредном погодбом непокретности ближе описаних у ставу првом изреке овог закључка закључиће се у просторијама седишта канцеларије Јавног извршитеља Милана Лојаничића, Ул. Петра Ћеловића бр. 20, II спрат, стан 6, 31102 Ужице у року од 30 дана од дана објављивања закључка о продаји непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца – чл. 189. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Јавни извршитељ одређује да ће се отварању понуда и приступању закључивања уговора о продаји непокретности непосредном погодбом приступити дана 12.05.2021. године у 15:00 часова у седишту канцеларије јавног извршитеља Милана Лојаничића, Ул. Петра Ћеловића бр. 20. II спрат. стан 6, 31102 Ужице.

Сходно наведеном, обавештавају се заинтересована лица да су дужна да запечаћене понуде доставе на адресу седишта канцеларије јавног извршитеља заједно са доказом о уплати јемства најкасније до 14:00 часова на дан отварања понуда за продају непокретности непосредном погодбом по избору извршног повериоца.

V Почетна а уједно и минимална цена непокретности предмета продаје одређује се у износу 30% утврђене вредности непокретности а што у конкретном случају износи 1.632.837.57 динара.

Цена непокретности се слободно уговара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности – чл. 189. Закона о извршењу и обезбеђењу РС (‘ ‘Сл. Гласник РС бр. 106/2015, 106/2016 ‘ ‘ ). У случају да више лица понуди идентичан износ купопродајне цене предност ће имати онај понудилац чија уредна понуда буде раније достављена у канцеларију јавног извршитеља. Под уредном понудом сматраће се понуда са јасним идентификационим податцима понудиоца ( јмбг, пријављена адреса пребивалишта/боравишта за физичка лица, матични број и пиб за правна лица са печатом правног лица и потписом законског заступника).

VI Заинтересованим лицима за куповину предметне непокретности дозволиће се на основу писменог предлога који доставе најкасније до 29.04.2021. године на адресу седишта канцеларије Јавног извршитеља Милана Лојаничића, а уз претходну сагласност непосредног држаоца непокртности, да у прикладно време разгледају непокретност, а на основу члана 163. Закона о извршењу и обезбеђењу РС (‘ ‘Сл. Гласник РС бр. 106/2015, 106/2016“).

VII Заинтересована лица за куповину непокретности предмета продаје је дужна су да непосредно пре отварања понуда и закључења уговора о продаји, а најкасније до 14:00 часова на дан отварања понуда. 12.05.2021. године. на име јемства уплате једну десетину (1/10) утврђене вредности предметне непокретности, што у конкретном случају износи 544.279,18 Динара, на рачун Јавног извршитеља 205-264837-07 који се води код „Комерцијална банка” а.д. Београд са напоменом „јемство за продају непосредном погодбом у предмету И.И.108/2019” као и да јавном извршитељу доставе доказ о уплати јемства.

Приликом уплате јемства заинтересована лица дужна су да у одељку ‘ ‘позив на број” назначе ”И.и. 108/2019“.

VIII Закључак о додељивању непокретности доноси се одмах после закључења уговора о продаји. Купац непокретности-лице са којим буде закључен уговор о продаји непокретности непосредном погодбом, дужан је да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности исплати разлику између уплаћеног износа јемства и понуђене цене на рачун Јавног извршитеља број 205264837-07 који се води код „Комерцијална банка” а.д. Београд са позивом на број И.И.108П019.
IX Трошкове преноса права својине сноси купац и не урачунавају се у купопродајну цену.

Заинтересеована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Раиффеисен Банци ад Београд,Ул.Ђорђа Станојевића 16,Нови Београд на тел.381 63 1063-872,+ 381 11 220 8824 или путем e maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.