Guča,Donji Dubac voćnjaci i njive 3239m2

Guča,Donji Dubac voćnjaci i njive više parcela ukupne površine 3239 m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАЉЕВУ
АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ
К р а љ е в о, Чика Љубина 4А
Посл.бр. ИИВ 855/20
Дана: 12.10.2022. године

Јавни извршитељ Александар Павловић из Краљева, у извршном поступку извршног повериоца Raiffeisen banka ad Beograd, Београд, ул. Ђорђа Станојевића 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,доноси дана 12.10.2022.године

ЗАКЉУЧАК

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА следећих непокретности :

1.кат.парцела број 135,воћњак 4.класе,површине 10477m2,потес Речиште,све према листу непокретности бр.22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности,
2.кат.парцела број 136,укупне површине 8894m2,а која се састоји од земљишта под зградом и другим објектом, површине 73m2 и ливаде 6. класе, површине 8821m2,потес Речиште,све према листу непокретности бр.22 КО Доњи Дубац,5/50 удела непокретности,
З.кат.парцела број 137,њива 6. класе,површине 2384m2,потес Речиште,све према листу непокретности бр.22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности,
4.кат.парцела број 138, укупне површине 822m2,а која се састоји од земљишта под зградом и другим објектом, површине 23m2, земљишта уз зграду и други објекат, површине 500m2 и њиве 6.класе, површине 299m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр.22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности,
5.кат.парцела број 139, њива 6. класе, површине 3926m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности,
6.кат.парцела број 140, њива 6. класе,површине 5889m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности.

II Закључком о процени вредности непокретности од 25.07.2022.године јавни извршитељ Александар Павловић утврдио је тржишну вредност непокретности на дан процене и то кат.парцела број 135, воћњак 4. класе, површине 10477m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности, кат.парцела број 136, укупне површине 8894m2, а која се састоји од земљишта под зградом и другим објектом, површине 73m2 и ливаде 6, класе, површине 882 lm2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности, кат.парцела број 137, њива 6. класе, површине 2384m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности, кат.парцела број 138, укупне површине 822m2, а која се састоји од земљишта под зградом и другим објектом, површине 23m2, земљишта уз зграду и други објекат, површине 500m2 и њиве 6. класе, површине 299m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности, кат.парцела број 139, њива 6. класе, површине 3926m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 22 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности и кат.парцела број 140, њива 6. класе, површине 5889m2, потес Речиште, све према листу непокретности бр. 2 КО Доњи Дубац, 5/50 удела непокретности, у износу од  70.483,50 динара.

III Непокретност се користи од стране извршног дужника.На непокретности која је предмет продаје нема службености и стварних терета које купац преузима.

IV На другом електронском јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности непокретности ближе назначене ставом II овог закључка.

Лицитациони корак се одређује у износу од 10% од почетне цене.

V Друго електронско јавно надметање ће се одржати дана 10.11.2022. године у периоду од 9:00 до 13:00 часова преко портала електронског јавног надметања (eaukcija.sud.rs). Време за давање понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 09:00 до 13:00 часова. У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

VI Право учешћа на електронском јавном надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања.

VII Заинтересовани купци су дужни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања уплате на име јемства 15% од процењене вредности непокретности на рачун Министарства правде објављен на интернет страници портала електронске продаје (регистровани корисник који се пријави на јавно надметање добија мејл са подацима за уплату јемства).Лица која нису положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања не могу учествовати на јавном надметању.

Поступак регистрације, правила и начин коришћења портала еАукција прописани су правилником о организацији и поступку електронског јавног надметања („Сл. гласник РС” број 14 од 21.02.2020. године) као и Корисничким упутством који се налази на сајту Министарства правде и порталу еАукција (eaukcija.sud.rs).
IX Понудиоцима чија понуда није прихваћена, јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року.
Јемство у сваком случају губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања.

Х Купац коме се додели непокретност дужан је да положи продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, односно разлику између уплаћеног јемства и постигнуте цене непокретности на наменски рачун јавног извршитеља Александра Павловића број 170-50010657001-58 код Уникредит банке АД Београд, са позивом на број
ИИв 855/20.Трошкове преноса права коришћења сносе купци и не урачунавају се у куповну

XI Закључак о додељивању непокретности доноси се по закључењу јавног надметања и објављивања најповољнијег понудиоца и после могућег изјашњења о коришћењу права прече куповине. Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу.

XII Заинтересованим лицима за куповину непокретности ближе описане ставу I овог закључка дозволиће се да разгледају предметну непокретност уз предходну најаву извршитељу на телефон 060/555-96-82.  

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.