Horgoš,kuća 63m2,NEPOSREDNA POGODBA

Javni izvršitelj Damir Šite u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Đorđa Stanojevića 16,donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K
o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom

Određuje se prodaja putem neposredne pogodbe po izboru izvršnog poverioca nepokretnosti opterećene založnom izjavom na osnovu koje je upisana izvršna vansudska hipoteka upisana u list nepokretnosti br.2509 KO Horgoš:

parcela br.7038/6-zemljište pod zgradom-objektom,površine od 91m2,na kome je sagrađena porodična stambena zgrada,u Ulici Jokai Mora 34,zemljište uz zgradu-objekat,površine od 5a00m2,u Ul.Jokai Mora,njiva 5 klase,površine od 2a37m2 u Ulici Jokai Mora.

Tržišna vrednost nepokretnosti utvrđena je na iznos od 1.200.000,00 dinara.

Ugovor o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe se zaključuje u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog zaključka na oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja.
Nalaže se zainteresovanim licima da u tom roku dostave javnom izvršitelju ponude za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Početna cena predmetne nepokretnosti iznosi 600.000,00 dinara.

Zainteresovano lice čija ponuda bude prihvaćena je dužno da pre zaključenja ugovora o prodaji uplati jemstvo u visini 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti,koje se uračunava u postignutu prodajnu cenu,na račun javnog izvršitelja br.220-125549-96 kod ProCredit Bank AD Beograd,sa pozivom na broj:И.И.265/17.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti biće omogućeno razgledanje predmetne nepokretnosti uz prethodnu najavu pisanim putem javnom izvršitelju,što je izvršni dužnik dužan omogućiti.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.