Jagodina,porodična zgrada 305m2

Jagodina,porodična stambena zgrada neto površine 305m2,parcela 456m2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАЈА ДУКИЋ МАТИЋ Именована за подручје Вишег суда у Јагодини и
Привредног суда у Крагујевцу
Душана Миљковића 6,спрат З,стан 16,Јагодина
Број предмета: ИИ 120/20
Идентификациони број: 12-01-00120-20-0128 Дана 02.02.2024.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Маја Дукић Матић,у извршном поступку извршног повериоца:RBA banka a.d. Novi Sad,Нови Сад,ул. Браће Рибникара 4-6, МБ 08277931, ГМБ 101697525,чији је пуномоћник адв.Др Немања Алексић, Нови Сад ул.Грчкошколска на основу чл.119 Закона о извршењу и обезбеђењу, следећи

ЗАКЉУЧАК о првој продаји непокретности

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја непокретности и то:

стојећој на кп.6р.681/47, коју чини породична стамбена зграда, означена бројем 1, површине у основи од 105 м2, спратности 1По+1Пр+1 Сп+1 пк, у Јагодини, улица Кнеза Милоша број 95, уписана у Лн.бр.4846 КО Јагодина, ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

Усмено јавно надметање ће се одржати 29.02.2024. године, у 12:00 часова,у службеним просторијама извршитеља у Јагодини, Душана Миљковића 6,спрат З, стан 16.
Тржишна вредност наведене непокретности износи 9.641.945,40 динара.

Почетна цена наведене непокретности износи 60% процењене вредности, односно 5.785.167,24 динара.

Ако најмање један учесник прихвати објављену цену, објављује се следећа цена која је виша и то највише за 5% од претходне цене.

II ПРАВО УЧЕШЋА на јавном надметању имају сва заинтересована лица која З дана пре објављивања јавног надметања уплате јемство у износу од процењене вредности непокретности извршног дужника за коју пријављује учешће, на депозитни рачун јавног извршитеља Маја Дукић Матић бр. 170-50013842004-34 код UNICREDIT BANK СРБИЈА А.д. БЕОГРАД.

III Купац је дужан да цену за коју је купио наведену непокретност на јавној продаји уплати на депозитни рачун јавног извршитеља маја Дукић Матић бр. 170-50013842004-34 код UNICREDIT BANK СРБИЈА А.д. БЕОГРАД, са позивом на број предмета И.И-120/2020, у року од 5 радних дана од дана заюъучења надметања. Ако купац у том року не положи цену, продаја том понуђачу прогласиће се без правног дејства, а други по реду најбољи понуђач позваће се да купи наведену непокретност.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.