Jagodina,poslovno-stambeni objekat

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ
За подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
Душана Миљковића 6,спрат З,стан 15,
Јагодина
Број предмета:ИИВ 86/17,Телефон: 035/243-344

Јавни извршитељ Зоран Дукић, у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN BANКА AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16 доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА те се одређује да ће се приступити продаји путем непосредне погодбе после неуспеха другог јавног надметања,непокретности и то:

Земљиште под зградом — објектом, површине За 16м2,Зграда за коју није позната намена,број зграда,Пр1, потес „Више Гробља”,број зграде 1,Земљиште под зградом — објектом,површине la 80м2,Зграда за коју није позната намена,број зграда 2, Пр1,потес „Више Гробља”,број зграде 2,3емљиште под зградом — објектом, површине 66м2,Зграда за коју није позната намена, број зграда З, Пр1, потес „Више Гробља”, број зграде З, Земљиште под зградом — објектом, површине 2м2,потес „Више Гробља”, број зграде 5,Зграда за коју није позната намена, број зграда 4 Пр1 , Земљиште под зградом — објектом, површине 4м2,потес „Више Гробља”, број зграде 5,Зграда за коју није позната намена,број зграда 5, Пр1,Земљиште под делом зграде, површине 23м2, потес „Више Гробља”, Њива З.Класе, површине 11а 68м2, потес „Више Гробља”.

Процењена вредност наведене непокретности износи 24.340.432,00 динара, на дан 08.03.2018. године, као дан процене исте;

Уговор о продаји може да се закључи у року од 30 дана од дана објављивања закључка о продаји непосредном погодбом.

Цена непоkретности се слободно уговара.
Закључак о додељивању непокрености доноси се одмах после закључење уговора о продаји.

Купац је обавезан да у року од 8 (осам ) дана од доношења закључка о додељивању непокретности уплати  постигнуту продајну цену на наменски рачун јавног извршитеља 170-50010611002-24, који се води код UNICREDIT BANК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД филијала Јагодина, са позивом на број предмета И.Ив-24/2017.
Закључак о предаји непоретности купцу донеће се одмах после исплате продајне цене.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.