Jagodina,stambeno-poslovni prostor,lokal Mlečko EUR 27.090

Jagodina,stambeno-poslovni objekat,lokal 54m2+stambeni prostor 54m2,Ul.Sutjeska br.6,CENA:EUR 27.090

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број ИИ 2/2020
Идент. број предмета: 16-01-00002-20-0144

Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16,донео је дана 11.05.2021. године,следећи:

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПОНОВЉЕНЕ ДРУГЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА,и то за следећу непокретност:

-стамбено пословна зграда, као зграда број 1,изграђена на кп.бр.3269/2 КО Јагодина,на адреси:Јагодина,ул. Сутјеска бр. 6,површине у основи 54 м2, спратност: приземље + поткровље,за објекат је издата употребна дозвола, врста права својина, облик својине приватна, титулар права са уделом 1/1:извршни дужник Мирјана Михајловић, Лозовик, град Јагодина, све уписано у лист непокретности број 5045 КО Јагодина,
Подаци о непокретности из чл. 173. став 1 тачка 2,3, 4 и 5 Закона:

-на предметној непокретности постоје укњижени терети,на захтев извршног повериоца,те који се терети односе на овај поступак извршења, и то:

извршна вансудска хипотека 2. реда, ради обезбеђења новчаног потраживања извршног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд,ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,по основу уговора о кредиту број 265000000159795188 од 24.03.2015.године, на основу заложне изјаве ОПУ: 5761-2011 од 06.09.2011.године,оверене пред Основним судом у Јагодини, датум забележбе 07.09.2011.године, који ће терет бити брисан по окончању овог извршног поступка,само у случају успешне продаје непокретности,
забележба решења о извршењу Основног суда у Јагодини, пословни број ИИ-152/2015 од дана 26.03.2015. године, датум забележбе 27.03.2015. године, који ће терет бити брисани по окончању овог извршног поступка, без обзира да ли ће непокретност бити успешно продата или не;

-на предметној непокретности постоји укњижен терет који се не односи на овај поступак извршења, на захтев заложног повериоца, RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299, и то:
извршна вансудска хипотека 1. реда по основу уговора о кредиту 265-0000001196378-67 од 22.01.2007.године, те који ће бити брисан по окончању овог извршног поступка, само у случају успешне продаје непокретности.

-непокретност није слободна покретних ствари извршног дужника и трећих лица,иако се непокретност не користи од стране извршног дужника или трећег лица за сврху по којој је укњижена у катастру непокретности – обављање пословне делатности, па се покретне ствари које се у непокретности налазе имају уколонити након продаје и предаје непокретности купцу,

-тржишна вредност непокретности одређена је у износу од 6.392.990,26 динара,на основу закључка јавног извршитеља од 24.08.2020. године, односно писаног обавештења о тржишној вредности непокретности од 07.08.2020. године.

Поновљено друго јавно надметање за продају непокретности одржаће се дана 15.06.2021.године у 12:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља у Пaраћину, на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6,стан 41-42.

На другом јавном надметању почетна цена не може бити испод 50% од процењене вредности.
Право учешћа у јавном надметању имају лица која су до објављивања јавног надметања положила јемство у висини од 1/10 утврђене вредности непокретности од 639.299,02 динара.

Јемство се полаже у новцу, уплатом на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 1700050015109007-67 који се води код UniCredit Bank ad са сврхом плаћања:„јемство за учествовање у јавном надметању у предмету ИИ 2/20“ са позивом на број предмета: 16-01-00002-20-0144, у складу са чланом 35.став 1 закона.
Заинтересована лица су дужна да пре почетка јавног надметања доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица која нису предходно положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

Понудилац коме буде додељена непокретност (купац) је дужан да понуђени износ (цену) уплати у року од 15 дана од дана доношења закључка о додели непокретности, односно 15 дана од дана закључења успешног јавног надметања, на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-0050015109007-67 који се води код UniCredit Bank са позивом на број 16-01-00002-20-0144.
Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена, јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања.

Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, посебним закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он не плати цену у року, посебним закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утвршује да јавно надметање није успело.
Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима, која му се писмено обрате,дати информације у вези са предметним непокретностима сваког радног дана у времену од 11-13 часова у просторијама канцеларије Јавног извршитеља или на телефон 035/571-701.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Раиффеисен банци ад Београд,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем e-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.