Kikinda,porodična kuća 83m2

Kikinda,Strelište,Ul.Strelište 67a,porodična stambena zgrada 83m2 parcela 7,7ari

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛИНА ШЕНДЕР
Именована за подручје Вишег суда у Зрењанину и
Привредног суда у Зрењанину Стевице Јовановића бр.2 23101 Зрењанин посл. број ИИ 230/22
Дана: 09.03.2023. године
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Николина Шендер у извршном поступку извршног повериоца,RAIFFEISEN BANKA” a.d.Београд,Београд.ул.Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299 доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ непокретности које су уписане као приватна својина извршног дужника са обимо удела l/’l у лист непокретности број 14235 КО Кикинда и то:

•катастарска парцела број 220, површине 773м2
•породична стамбена зграда- приземна стамбена зграда са подрумом По+Пр, површине 84м2, корисне површине 83м2,у ул.Стрелиште 67а,означена под бројем 1.,на парцели број 220.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ непокретности на дан процене 15.12.2022.године износи 940.000,00 динара.

ПОЧЕТНУ ЦЕНУ на другом јавном надметању чини 50% од процењене вредности,што износи 470.000,00 динара.

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 07.04.2023.године путем портала електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова.

Лицитациони корак износи 10% од почетне цене непокретности.

Време за давање понуда понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова.У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног намдетања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.
Понудиоцима чија понуда није прихваћена јемство се враћа одмах након закључења јавног надметања.

Јемство губи учесник који не понуди ни почетну цену,као и учесник који који одустане од јавног надметања.У том случају поступиће се на начин прописан чланом 182. став 2. н З. Закона о извршењу обезбеђењу.

Најповољнији понудилац је дужан да плати продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Уколико не плати понуђену цену у року , закључком се оглашава да је продаја без правног дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање цене. Ако ни он не плати цену у року, такође се оглашава продаја без правног дејста према њему и додељује се трећем понудиоцу из одређивање рока за плаћање понуђене цене. Исто важи и ако је ималац права прече куповине изјавио да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.

Трошкове припадајућег пореза и такси на пренос права својине на непокретности која је предмет продаје сноси купац у складу са важећим прописима.
Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје сваког петка у 12.00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.