Kikinda,porodična stambena zgrada 83m2

Kikinda,Ul.Strelište 67a,porodična stambena zgrada 83m2,CENA:EUR 7.700

Javni izvršitelj Nikolina Šender,Ul.Stevice Jovanović br.2,Zrenjanin,u izvršnom postupku izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

OGLAŠAVA SE PRVO ELEKTRONSKO JAVNO NADMETANJE nepokretnosti koje su upisane kao privatna svojina sa obimom 1/1 u list nepokretnosti broj 14235 KO Kikinda,na parceli broj 220,pod brojem 1,a koja u prirodi predstavlja:

-porodičnu stamebenu zgradu sa podrumom,Po+Pr,površine 83m2,koja se nalazi u Ulici Strelište 67a,kao i zemljište pod zgradom – objektom površine 84m2.

Javni izvršitelj ne poseduje informaciju da li je nepokretnost koja je predmet prodaje oslobođena od lica i stvari,kao ni da li se koristi od strane lica.

Procenjena vrednost nepokretnosti na dan procene 08.10.2020.godine iznosi 1.293.000 dinara.

Početnu cenu na PRVOM JAVNOM NADMETANJU čini 70% od procenjene vrednosti,što iznosi 908.100,00 dinara.

ELEKTRONSKO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 24.12.2020.godine putem portala elektronskog javnog nadmetanja u periodu od 09.00 do 13.00 časova.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost koja je predmet prodaje svakog petka u 12.00 časova.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.