Kljajićevo,kuća NEPOSREDNA POGODBA

Javni izvršitelj Branislav Dardić u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Đorđa Stanojevića 16,donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

PRIHVATA SE PREDLOG izvršnog poverioca za PRODAJU NEPOSREDNOM POGODBOM NEPOKRETNOSTI

Određuje se prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti upisanih u List nepokretnosti broj 3110 KO Kljajićevo i to:

-parcela broj 1883,porodična stambena zgrada pod brojem zgrade 1,broj etaže Pr1,površine 1a07m2 sa pomoćnom zgradom pod brojem 2,etaža Pr1,površine 1a 27m2,u Ulici Oktobarske revolucije broj 48.

-pomoćna zgrada,broj zgrade 3,broj etaža PR 1,Ul.Oktobarske revolucije,izgrađena na parceli broj 1883,površine 7m2,zemljište u građevinskom području.

-parcela broj 1883,ukupne površine 8a 23m2,zemljište u građevinskom području.

Utvrđena vrednost nepokretnosti iznosi 2.116.771,20 dinara a PRODAJE SE PO POČETNOJ CENI OD 635.031,36 dinara.

ODREĐUJE SE ROK OD 20 DANA ZA DOSTAVLJANE PISMENIH PONUDA za kupovinu predmetne nepokretnosti.

Zainteresovani kupci su dužni da javnom izvršitelju na adresu sedišta kancelarije u Vrbasu,Ul.Ive Lole Ribara br.3 dostave pismene ponude za kupovinu predmetne nepokretnosti koje ne mogu biti niže od navedene početne cene tj.635.031,36 dinara najkasnije do 19.11.2020.godine.

Pre zaključka ugovora o neposrednoj pogodbi kupac je dužan da kod javnog izvršitelja položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun izvršitelja broj:340-13002207-16 koji se vodi kod ERSTE BANK AD Novi Sad,sa pozivom na broj:ИИ 511/2019.

Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom između javnog izvršitelja koji istupa u ime i za račun izvršnog dužnika i kupca zaključiće se dana 30.11.2020.godine u kancelariji javnog izvršitelja u Vrbasu,Ul.Ive Lole Ribara br.3,sa početkom od 12,00 časova.

Kupac je dužan da cenu po kojoj se nepokretnost prodaje položi izvršitelju u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora a po uplati kupoprodajne cene predaće mu se predmetna nepokretnost.

Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza a radi prenosa prava vlasništva.

Zainteresovana lica mogu razgledati nepokretnost koja je predmet prodaje.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.