Kruševac,Jasika,kuća 158m2

Kruševac,Jasika porodična stambena zgrada 158m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПЕТАР МУСТУР
Именован за подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву Крушевац
Хајдук Вељкова бр.2
Тел.037/201-140
Посл.бр. И.ИВ – 2332/2019
Датум:09.11.2022 године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПЕТАР МУСТУР,Крушевац, именован за Подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву, у извршном предмету извршног повериоца РАИФФЕИСЕН БАНКА А.д. БЕОГРАД, БЕОГРАД, ул.ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 16 у складу са одредбом 173.Закона о извршењу и обезбеђењу,доноси дана 09.11.2022 године следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности,ЈАСИКА-КРУШЕВАЦ уписане у лист непокретности 709 КО Јасика:

-Породична стамбена зграда-кућа за становање, бр. зграде 1,укњижене површине у габариту 83м2,укупне корисне површине 158,90м2, бр. етаже П0+Пр, изграђене на катастарској парцели 1408/2,у приватној својини извршног дужника 1/1 у износу од 2.049.289,00 динара.
-катастарској парцели 1408/2, укипне површине 316м2, а која се састоји од земљишта под зградом и другим објектом површине 83м2, земљиште уз зграду и други објекат површине 233м2, у приватној својини извршног дужника са обимом удела 1/1 , у износу од 185.871 динара.

Процењена вредност непокретности износи 2.235.160,00 динара,а процена је извршена дана 25.07.2022.године.
На непокретности не постоје стварне и личне службености нити стварни терети које купац преузима након продаје.

ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 09.12.2022.године у 11 часова у канцеларији јавног извршитеља у улици Хајдук Вељкова бр.2 у Крушевцу,а почетна цена предметне непокретности на првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности.

Право учешћа на јавном надметању имају лица која положе јемство у висини од 1/10 процењене вредности непокретности најкасније један дан пре одржавања јавног надметања, односно која положе јемство закључно са даном 08.12.2022.године.

Јемство се полаже у новцу уплатом на депозитни рачун јавног извршитеља Петра Мустура број 205-0000000272289-58 који се води код „НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД” са напоменом „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету број И.ИВ – 2332/19”

Најповољнији понудилац коме буде додељена непокретност (купац) је дужан да понуђени износ (цену) уплати у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности и то на рачун јавног извршитеља петар Мустур број 205-0000000272285-70 који се води код „НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БА БЕОГРАД” са позивом на број И.ИВ – 2332/19. Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по ред— понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђење цене, и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању непокретности.Ако ни један понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.

Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима, која се пријаве до 07.12.2022..године, електронским путем на petarmustur.izvrsitelj@gmail.com, закључно са 16 часова,омогућити разгледање непокретности дана08.12.2022.године у 11 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.