Loznica,Lešnica više objekata i parcela

Loznica,Lešnica stambeni i poslovni objekti sa parcelom 625m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈА ГАЧИЋ именован за подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Пашићева 2,Лозница
МБ:63560863.ПИБ. 108593727 тек.рачун бр.265-6810310000634-55 код Raiffeisen bank a.d. Beograd
Телефон: 065/203-2041

посл.бр.И.И.37/2022
Дана: 18.05.2023.године

Јавни извршитељ Марија Гачић дана 18.05.2023 године,доноси:

З А К Љ УЧ А К

1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају непокретности и то следећих:

ЗЕМЉИШТЕ К.П.4119, уписана у лист непокретности 1502 КО. Лешница,Општина Лозница,улица Иве Лоле Рибара. остало грађевинско земљиште у својини, површине 625 м2, врста права — својина,облик својине — приватна, удео 1/1.коју чине:

– број дела 1: :земљиште под зградом и другим објектом — површине 91 м2
– број дела 2: земљиште под зтрадом и другим објектом — површине 42 м2
– број дела 3: земљиште под зградом и другим објектом — површине 46 м2
– број дела 4: земљиште под зградом и другим објектом површине 78 м2
– број дела 5: земљиште уз зграду и други објекат — површине 368 м2

ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА- ЗГРАДА БР.1
изграђена на К.П 4119 уписана у лист непокретности 1502 КО Лешница- улица Иве Лоле Рибара,површине у габариту 91м2, Пp+l нето површине 165,76 м2 врста права-својина,облик својине приватна-удео 1/1.

ПОМОЋНА ЗГРАДА – ЗГРАДА БР.2 изграђена на К.П.4119 уписана у лист непокретности 1502 К.О.-Лешница- улица Иве Лоле Рибара,површине у габариту 42 м2 нето површине 37,80 м2 врста права — својина.облик својине — приватна, удео 1/1.

ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – ЗГРАДА БР.З изграђена на К.П.4119 уписана у Лист непокретности 1502 КО Лешница,улица Иве лоле Рибара, површине у габариту 46м2,нето поврпшне 107.77 м2 врста права-својина. облик својине приватна,удео l/l.

ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – ЗГРАДА БР. 4 изграђена на К.П. 4119 уписана у Лист непокретности К.О.Лешница. улица Иве Лоле Рибара, површине у габариту 78м2- нето површине 107,77м2 врста права-својина, облик својине приватна, удео 1/l.

На лицу места зграда пословних услуга бр.3 и зграда пословних услуга бр.4.представљају једну целину бруто површине 124 м2: спратности приземље + поткровље, док се катастарски воде као два одвојена објекта бруто површине 46 м2 и 78 м2 .

Гаража са ходником није катастарски евидентирана, изграђена на К.П.4119 К.О.Лешница, нето површине 70,00 м2, објекат у ванкњижној својини извршног дужника, облик својине — приватна ванкњижна својина, обим удела 1/1 налази се између објеката 1.2.3. и 4 са изграђеним спољашњим зидовима и кровом на једну воду. Објекат је приземан.

Надстрешница (неуплањена) није катастарски евидентирана,изграђеној на К.П. 4119 К.П.Лешница. нето површине 41 м2,објекат у ванкњижној својини извршног дужника. облик својине — приватна ванкњижна својина , обим удела 1/1.Налази се испред гараже са изграђеним једним спољашњим зидом и кровом на две воде, Објекат је приземан.

Процењена вредност свих непокретности (К.П.4119 К.О.Лешница,Општина Лозница,са свим објектима на њему)на дан процене 01.08.2022. године износи 14.294.831,55 динара.

2.Одржавање електронског јавног надметања врши се преко портала Министарства правде за електронско јавно надметање на web адреси https://eaukcija.sud.rs,дана 16.06.2023.године, са почетком у 09:00 часова.

Време давања понуда траје најдуже четири сата и то од 09:00 до 13:00 часова.У случају да је најмање једна понуда дана у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања продужава се за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

З.Почетна цена непокретности извршног дужника не може бити нижа од 50% од процењене вредности непокретности.

4.Лицитациони корак износи 5 % од почетне цене непокретности.

5.На електронском јавном надметању као понудиоци могу учествовати само лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која положе јемство у износу од 15% од процењене вредности непокретности на посебан рачун Министарства правде, који је објављен на интернет страници портала Министарста правде.
Јемство се мора уплатити најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања, иначе ће се лицу ускратити учествовање на електронском јавном надметању. Полагања јемстваа ослобођени су извршни повериоци и заложни повериоци ако њихово потраживање достиже износ јемства и ако би се обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност непокретности тај износ могао намирити из продајне цене.

6.Купац непокретности ни на јавном надметању ни непосредном погодбом не може бити извршни дужник.
Купац непокретности не може бити ни јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља- независно од тога да ли поступа у конкретно у извршном поступку. нити лице које је њихов крвни сродник у правој линији,а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник,ванбрачни партнер,тазбински сродник до другог степена,старатељ,штићеник,усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник.
Купац непокретности не може бити ни свако друго лице које службено учествује у конкретном извршном поступку.Купац ненокретности не може бити ни лице запослено у министарству као администатор портала електронског јавног надметања. нити лице које је његов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији од четвргог степена сродства, супружник- ванбрачни партнер- тазбински сродник до другог степена,старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник- хранитељ или храњеник.

7.Купац је дужан да плати продајну цену за непокретност у року од 15 дана од дана доношења о додељивању непокретности. Ако најповољнији понудилац ( купац) у остављеном року не плати понуђену цену јавни извршитељ ће огласити да је продаја без дејства према том купцу и непокретност ће доделити другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за понуђене цене. Ако ни други по реду понудилац не плати цену у року. јавни изврплитељ ће према њему огласити продају без дејства и доделити непокретност трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

8.У случају да ниједан од понудилаца са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року јавни извршитељ ће утврдити да јавно надметање није успело.

9.Понудиоцима чија понуда није прихваћена јемство се враћа одмах након закључења електронског јавног надметања.
Другом и трећем понудиоцу јемство се враћа када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и када други по реду понудилац плати понуђену цену у року.Из јемстава понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене а ако након тога преостане вишак уплатиће се на рачун буджета Републике Србије.
Јемство у сваком случају губи учесник који не понуди ни почетну цену као и учесник који одустане од јавног надметања.

10.Понудилац/купац/ је дужан да цену по којој му је додељена непокретност положи на наменски рачун јавног изврнштеља Марије Гачић из Лознице број 265-6810310000635-52 који се води код Raiffeisen bank a.d. Beograd са позивом на број И.И.З7/2О22.

12.Заинтересованим лицима за куповину предметних непокретности која се пријаве до 02.06.2023.године на адресу електронске поште канцеларије јавног извршитеља: izvrsiteljgacic@gmail.com омогућиће се разгледање непокретности на дан 08.06.2023.год.у 11:00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.