Lugavčina,odložena licitacija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕБОВАЦ
Именован за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
Трг Републике 10,Смедерево
Тел:026/410-3693
Број предмета:6 ИИВ 946/20
Дана:09.06.2022.године
Јавни извршите.ъ Александар Требовац,у извршном поступку извршног повериоца Raiffeisen Банка а.д., Београд, ул Ђорђа Станојевића бр.16,ради извршења на основу чл.83 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. Гласник РС”,бр. 31/ll и 99/11)дана 09.06.2022. године доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

1.ПРОДАЈЕ СЕ непокретност Лугавчина,ул. Маршала Тита бр 19,и то:
-кп.бр 245,њива 1.класе,површине 220м2
-кп.бр 245,земљиште под зградом-објектом,површине 165M2
-кп.бр 245,земљиште уз зграду-објекат,површине 500м2
-кп. бр 245,породична стамбена зграда бр 1,површине у габарту 165м2,
Све уписано у ЛН 75 КО Лугавчина,у својини извршног дужника са обимом удела 1/1
Процењене вредности у износу од 30.200,00 евра односно 3.551.063,98 динара по средњем курсу НБСа на дан процене

-ЛН 1175 КО Лугавчина кп.бр 3193,њива 2.класе,површине 7464 м2 у својини извршног дужника са обимом удела 1/
Процењене вредности у износу од 3.000,00 евра односно 352.754,70 динара по средњем курсу НБСа на дан процене.
2.На непокретности која је предмет продаје не постоје права трећих лица која не престају продајом.
З.Вредност непокретности која се продаје,утврђена је Закључком о утврђивању вредности од дана 21.01.2022. године те допуњена Закључком од 12.04.2022.године.

4.Заказује се прво усмено и јавно надметање за дан 07.07.2022 године са почетком у 14 часова које ће се одржати у канцеларији јавног извршитеља Александра Требовца,именованог за подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу, Трг Републике 10, Смедерево.

5.На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 60% од утврђене вредности исте,што износи
За кп.бр 245 ЛН 1175 КО Лугавчина износ од 2.130.638,38 динара
За кп. бр 3193 ЛН 1175 КО Лугавчина износ од 211.652,82 динара

6.Заинтересована лица за куповину предметних непокретности,могу заказати разгледање непокретности,на тај начин што ће контактирати канцеларију јавног извршитеља,најкасније до 30.06.2022. године,на бр. телефона Јавног Извршитеља: 026/410-36-93 и заказати термин.

7.Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надмегања уплате на име јемства 10% од утврђене вредности предметне непокретности, на рачун јавног извршитеља број 160-413170-32, код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД, са напоменом,јемство за учествовање најавном надметању у предмету пословни 6pqi 6 ИИВ 946/20 ”

8.Заинтересовани купци су дужни да на јавном надметању доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица које претходно нису положила јемство не могу учествовати најавном надметању.

9.У случају да на јавном надметању као заинтересовани купци учествује више лица са уплаћеним јемством, уколико јавни извршитељ додели предметну непокретност најповољнијем понуђачу, у том случају јемство другог и трећег понуђача се задржава код јавног извршитејъа, до уплате укупног износа купопродајне цене од стране најповољнијег понуђача у року од 15 дана.

10.Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену за коју се непокретност прода,у року од 15 дана од дана закључења јавне продаје на којој је купцу додељена непокретност.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.