Mačvanska Mitrovica,porodične zgrade

Mačvanska Mitrovica,porodična zgrada 58m2+zgrada 93m2 + pomoćne zgrade

Република Србија
Јавни извршитељ Горан Брстина
Стара Пазова
Ћирила и Методија бр. 30/3
Посл.бр. ИИВ-184/2020

Јавни извршитељ Горан Брстина поступајући у предмету извршних поверилаца EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD,RAIFFEISEN BANkA AD Beograd, ул.Ђорђа Станојевића 16,као повериоци који су приступили у већ започети поступак извршења,ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, доноси дана З1.01.2024. године следећи:

ЗАКЉУЧАК
1.ПРОДАЈУ СЕ непокретност извршног дужника дужника и то:

-парц.бр. 795/0 од 338м2, Браће Ћулибрк,градско грађевинско земљиште,
-парц.бр. 795/0,Браће Ћулибрк 84, породична стамбена зграда од 93м2,
-парц.бр. 795/0,Браће Ћулибрк,помоћна зграда од 29м2,
-парц.ов. 795/0,Браће Ћулибрк,помоћна зграда од 19M2, све уписано у листу непокретности бр.347 КО Мачванска Митровица процењене вредности у укупном ИЗНОСУ од 2.761.337,66 динара у девизној противвредности од 23.544,83 Еура (Еуро = 117,28 динара),
на дан процене 17.05.2023.године.

-парц.бр. 793/0 од 343м2, Браће Ћулибрк, градско грађевинско земљиште,
-парц.бр. 793/0, Браће Ћулибрк, зграда за коју није позната намена од 176м2, објекат изграђен без дозволе све уписано у листу непокретности бр.347 КО Митровица процењене вредности у укупном ИЗНОСУ од 5.403.734,64 динара у девизној противвредности од 46.075,50 Еура ( 1. Еуро = 1 17,28 динара),на дан процене 17.05.2023.године.

На другом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности.

Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену по којој се иста прода у року од 15 дана од дана закључења јавне продаје на којој је купцу додељена непокретност.

Продаја ће се обавити усменим јавним надметањем, а друго јавно надметање ће се обавити дана 29.02.2024.године са почетком у 10,00 часова у канцеларији јавног извршитеља БРСТИНА ГОРАНА у Старој Пазови, ул.Ћирила и Методија бр.30/3.

Разгледање предметне непокретности биће дозвољено у прикладно време заинтересованим купцима за куповину непокретности на основу писменог предлога.

3аинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име јемства 10% од утврђене вредности предметне непокретности на наменски рачун јавног извршитеља ГОРАН БРСТИНА ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТАРА ПАЗОВА, ул.Ћирила и Методија бр. 30/3, текући рачун-број 295-261011-39 који се води код НЛБ Комерцијална банка ад Београд са напоменом ,јемство за учествовање па јавном надметању у предмету пословни број И.ИВ 184/20.

3ачнтересовани купци су обавезни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству а лица која нису претходно положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.