Nemenikuće,Kosmaj,luksuzna vila 200m2

Nemenikuće,Kosmaj,luksuzna vila 200m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Београду и
Привредног суда у Београду Ул. Кнегиње Зорке бр.2,Београд
посл.бр.ИИ 27/23 Дана: 13.02.2024. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног повериоца ради наплате новчаног потраживања,у складу са чланом 173.Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ,непокретности у књижној својини и ванкњижној својини извршног дужника
и то предметна продаја — непокретности:

-кат. пар. бр. 1891/7 КО Неменикуће, потес Умка, Земљиште у грађевинском подручју, површина 1017 м2, напомена на поменутој кат.парц. се налазе и два објекта која нису уписани у евиденцију катастра (један објекат чине: гаража са кровном терасом, затворени базен са пратећим просторијама (сауна туш кабина) и други објекат застакљена тераса са ђащузијем.), за које нема евидентираних захтева за озакоњење објеката од стране извршног дужника, а за исте такође није издато ни Решење о рушењу_ објеката без грађевинске дозволе, и нису предмет продаје, док се не стекну услове,
породична стамбена зграда, бр. објекта 1, катастарске површине 107 м2, број подземних етажа 1, број приземних етажа -1, број поткровних етажа -1, која је Записником ии 27/23 од дана 18.09.2023. године пописана и извршен је премер непокретности, те је укупна измерена површина на лицу места, стамбене зграде цца 200 м2, иста се састоји од подрума (сутерена), приземља (које се састоји од два полунивоа) и потркровља (које се састоји од два полинивоа), у сутерену се налази теретана са пратећим просторијама-купатило, ходник, туш и парно купатило, у приземљу се налази улазна тераса (трем), предсобље, дневни боравак, кухиња са трпезаријом, купатило (на доњем полунивоу), те ходник, две собе, једна са терасом и ходник (на горњем полунивоу), у поткровљу се налази Мастер соба са гардеробером, сауном и ђакузијем (доњи полуниво), те ходник и спаваћа соба и купатило (горњи полуниво), на адреси Авалска број 6, Неменикуће-Сопот, на кат.парц. 1891/7 КО Неменикуће.

-помоћна зграда бр. објекта 2, површине 40 м2, број приземних етажа -1, уписане у ар,
Записником ии 27/23 од дана 18.09.2023. године, која је Записником ии 27/23 ФД 18.09.2023. године пописана и извршен је премер непокретности, те је измерена површин м2, до разлике између уписане и измерене површине је дошло због проширења обје;т дужини и адаптације објекта 2022. године, објекат се састоји од сутерена и при мЈКаизу9* сутерену је винска соба до које је могуће доћи једино лифтом из док се у при налази просторија за одмор и релаксацију, кухиња са трпезаријом, тоалет, на адреси Авалска бр. 6, на кат.парц. 1891/7 КО Неменикуће, потес Умка.

-На непокретностима не постоје стварне и личне службености нити стварни терети које купац преузима након продаје.

Закључком ИИ 27/23 од 13.02.2024. године, јавни извршитељ Михаило Драговић, из Београда утврдио је тржишну вредност непокретности из става I овог закључка, а све у складу са Записником о попису непокретности ии 27/23 од 18.09.2023. године, и налазом и мишљењем проц итеља и то:
кат. пар. бр. 1891/7 КО Неменикуће, потес Умка, Земљиште у грађевинском подручју, површина 1017 м2, чија је вредност 3.515.880,00 динара на дан 18.09.2023. године напомена на поменутој кат.парц. се налазе и два објекта која нису уписани у евиденцију катастра (један објекат чине: гаража са кровном терасом, затворени базен са пратећим просторијама (сауна туш кабина) и други објекат застакљена тераса са ђакузијем), за које нема евидентираних захтева за озакоњење објеката од стране извршног дужника, а за исте такође није издато ни Решење о рушењу објеката без грађевинске дозволе, и нису предмет продаје, док се не стекну услове,

породична стамбена зграда, бр. објекта 1, катастарске површине 107 м2, број подземних етажа — 1, број приземних етажа -1, број поткровних етажа -1, која је Записником ии 27/23 од дана 18.09.2023. године пописана и извршен је премер непокретности, те је укупна измерена површина на лицу места, стамбене зграде цца 200 м2, иста се састоји од подрума (сутерена), приземља (које се састоји од два полунивоа) и потркровља (које се састоји од два полинивоа), у сутерену се налази теретана са пратећим просторијама-купатило, ходник, туш и парно купатило, у приземљу се налази улазна тераса (трем), предсобље, дневни боравак, кухиња са трпезаријом, купатило (на доњем полунивоу), те ходник, две собе, једна са терасом и ходник (на горњем полунивоу), у поткровљу се налази Мастер соба са гардеробером, сауном и ђакузијем (доњи полуниво), те ходник и спаваћа соба и купатило (горњи полуниво), на адреси Авалска број 6, Неменикуће-Сопот, на кат.парц. 1891/7 КО Неменикуће, чија је вредност
23.439.200,00 динара на дан 18.09.2023. године,

помоћна зграда бр. објекта 2, површине 40 м2, број приземних етажа -1, уписане у катастар, Записником ии 27/23 од дана 18.09.2023. године, која је Записником ии 27/23 од дана 18.09.2023. године пописана и извршен је премер непокретности, те је измерена површина 112 м2, до разлике између уписане и измерене површине је дошло због проширења објекта по дужини и адаптације објекта 2022. године, објекат се састоји од сутерена и приземља, у сутерену је винска соба до које је могуће доћи једино лифтом из док се у приземљу налази просторија за одмор и релаксацију, кухиња са трпезаријом, тоалет, на адреси Авалска бр. 6, на кат.парц. 1891/7 КО Неменикуће, потес Умка, чија је вредност 8.203.720,00 динара на дан 18.09.2023. године.

ПРВО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 13.03.2024. године, на порталу електронског јавног надметања у периоду од 9 до 13 часова, а почетна цена предметне непокретности на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности.
Време давања понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 9 до 13 часова.
У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека периода из става VI овог члана, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.
Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

-Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 5% од почетне цене свих појединачних непокретности описаних у стави V.

На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су по јемство у висини од 15% процењене вредности сваке појединачне непокретности из сфа најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања.

-Јемство се полаже у новцу уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје, најкасније два дана пре одржавања надметања, а лицима које уплату јемства изврше након рока ускратиће се учествоватье на јавном надметању.

Најповољнији понудилац коме буде додељена непокретност (купац) је дужан да понуђени износ (цену) уплати у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности и то на рачун јавног извршитеља Михаила Драговића 205-0000000178447-90 који се води код NLB komercijalna banka AD са позивом на број ИИ 27/23.

-Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђене цене, и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из Закључка о додељивању непокретности. Ако ни један понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.

-Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда није прихваћена вратиће се јемство, одмах после закључења јавног надметања.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности која се пријаве до 26.02.2024. године електронским путем на маил mihailo@izvrsitelidragovic.rs до 16 часова, омогућиће се разгледање непокретности на дан 28.02.2024. године у 12 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.