Novi Sad,1,5-osoban stan 54m2,I sprat,Ul.Đorđa Nikšića Johana br.7,broj ulaza 9,CENA:RSD 4.251.765,70,AUKCIJA:03.09.2019./13 časova

  • Đorđa Nikšića Johana 7 Novi Sad Srbija
  • 54 m2
  • 36,000.00 EUR

Javni izvršitelj Slobodan Živanov u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA,Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći:

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

OGLAŠAVA SE PONOVNA PRVA JAVNA PRODAJA putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti i to:

Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 203,KO NOVI SAD 1 i to:

-jednosoban stan površine 54m2,broj posebnog dela 812,na prvom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje označene u listu nepokretnosti kao broj zgrade 1,ulaz broj 9 u ulici Đorđa Nikšića Johana,na katastarskoj parceli broj 5850/7 sve upisano u List nepokretnosti broj 203,KO NOVI SAD 1.

Utvrđena vrednost navedene nepokretnosti iznosi 6.073.951,00 dinara.

Početna cena navedene nepokretnosti čini 70% od utvrđene vrednosti i iznosi 4.251.765,70 dinara.

Javna prodaja održaće se dana 03.09.2019.godine sa početkom u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda i Privrednog suda u Novom Sadu,Ul.Futoška br.20,kancelarija 26,sprat 5.

Javnom izvršitelju nije poznato da li su nepokretnosti slobodne od lica i stvari.

Upućuju se zainteresovana lica kao potencijalni kupci da uz odgovarajuću stručnu pravnu pomoć izvrše uvid u list nepokretnosti broj 203,KO NOVI SAD 1.

Potencijalni kupac sam snosi rizik ovog propuštanja stim što će javni izvršitelj naložiti katastru nepokretnosti brisanje svih tereta,osim onih koji po zakonu ostaju ili koje je kupac nepokretnosti preuzeo.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana početka javne prodaje na račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000056-27 polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti,u poziv na broj navesti ИИ 331/18.
Na zakazanom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod početne cene u iznosu od 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o dodeljivanju nepokretnosti ponuđenu cenu isplati na račun javnog izvršitelja broj 285-2210310000056-27 i da na uplatnici naznači gore navedeni broj predmeta ИИ 331/18.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koje je predmet prodaje dana 15.08.2019.godine u periodu od 10,00 do 12,00 časova.