Novi Sad,2,0-osoban stan 52m2

Novi Sad,2,0-osoban stan 52m2,Ul.Vardarska 1c

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СЛОБОДАН ЖИВАНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Новом Саду и
Привредног суда у Новом Саду
Футошка бр. 20, спрат V, стан 26, НОВИ САД
Тел: 061/750-0070
Број предмета: ИИВ 150-22 идент. број: 17-02-00150-22-0134 Дана: 25.04.2023. године
Јавни извршитељ Слободан Живанов поступајући у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN BANkA,11000 Београд,ул.ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр.16 доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

1/1 дела непокретности:

уписане у ЛН бр. 10237, КО Нови Сад 2,парц.бр. 4618/1
СТАН бр.посебног дела објекта 83, евид.бр. 86, бр.објекта 4,бр.улаза 1 Ц, двособан стан површине 52 м2 који се налази на седмом спрату стамбено пословне зграде По+П+Мез+11+Пк-дуплекс у ул.Вардарска бр.1 Ц у Новом Саду у приватној својини извршног дужника у обиму удела од 1/1 дела.

Дана 23.03.2023. године јавном извршитељу је достављен Извештај о процени тржишне вредности предметне непокретности, израђен од стране овлашћеног проценитеља Удружење судских вештака „Акрибија” из Новог Сада, у ком се наводи да тржишна вредност 1/1 дела непокретности- СТАН бр. посебног дела објекта 83, евид.бр. 86, бр.објекта 4, бр.улаза 1 Ц, двособан стан површине 52 м2 уписан у ЛН бр. 10237, КО Нови Сад 2, парц.бр. 4618/1 на дан 21.03.2023. године, као дан израде стручног мишљења,износи 15.368.400,00 динара.

У складу са чланом 178 став ЗИО почетна цена на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности, што је у овом случају износ од 10.757.880,00 динара и не може бити нижа од наведеног износа.

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 25.05.2023. године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова. Лицитациони корак износи 2 % од почетне цене непокретности. Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова.
Према подацима из Листа непокретности на предметној непокретности постоје уписани следећи терети:
Датум уписа: 09.08.2022 опис напомене: 952-02-13-090-19519/2022: ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗВРШЕЊА, ЗАКЉУЧАК БРОЈ ПРЕДМЕТА ИИВ 150/22, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СЛОБОДАН ЖИВАНОВ, 12х 53мин.
Упућују се заинтересована лица као потенцијални купци да уз одговарајућу стручну правну помоћ (адвоката) изврше увид у ЛН бр. 10237, КО Нови Сад 2, парц.бр. 4618/1.
Потенцијални купац сам сноси ризик овог пропуштања, с тим што ће јавни извршитељ наложити катастру непокретности брисање свих терета, осим оних који по закону остају или које је купац непокретности преузео.
У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.
Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 1050000002506438-58 који се води код NASA AIk BANkA AD BEOGRAD са позивом на пословни број предмета ИИВ 150-22 а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.
Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 1 5 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Понудиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се јемство по закључењу јавног надметања и када министарство врати јемства на рачун јавног извршитеља, осим за другог и трећег понуђача. Другом и трећем понуђачу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Јемство у сваком случају губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања, у ком случају ће се поступити на начин прописан чл. 182 ст.2 и З Закона о извршењу и обезбеђењу.
Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје дана 1 1.05.2023. године у интервалу од 10 до 1 1 часова што је извршни дужник дужан омогућити. Упућују се заинтересована лица да писменим путем или путем телефона ()61/750-0070 најмање 24 часа пре заказаног термина за разгледање непокретности обавесте јавног извршитеља о томе.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.