Novi Sad,2,0-osoban stan 56m2,Ul.Balzakova 2,ulaz 8,CENA:EUR 46.750

Novi Sad,2,0-osoban stan 56m2,Ul.Balzakova 2,ulaz 8,CENA:EUR 46.750

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОСТА АЛЕКСИЋ
Јавни извршитељ именован за подручја
ВишеГ и Привредног суда у Новом Саду
Ласла Гала бр. 10, Нови Сад Тел.021/300-8677 посл.бр.ИИ 111/20

Јавни извршитељ Коста Алексић, у извршном поступку, извршни поверилац Raiffeisen ВапКа ad Beograd,Београд -Нови Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,донео је:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности извршног дужника и то:

-двособан стан број 455,укњижене површине 56м2 на петом спрату стамбене зграде за колективно становање, број зграде 1,спратности по+п+7 у Новом Саду,евиденцијски број посебног дела објекта 121 у улици Балзакова број 2,улаз 8,саграђена на катастарској парцејм број 3931/2,КО Нови Сад 2,уписан у лист непокретности број 8415,а која се налази у својини извршног дужника у обиму удела 1/1.

Прoцењена вредност непокретности износи 7.879.782,90 динаpa (дан процене 04.02.2020.године),а почетна цена износи 5.515.848,03 динара ( 70 % процењене).

Јавна продаја одржаће се дана 16.06.2021. године,продаја ће се спровести путем портала електронске продаје. Лицитациони корак износи 5% од одређене почетне цене.

Време за давање понуда траје најдуже четири сата,у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода,време трајања се продужава до времена одређеног за окончање јавног надметања.Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде на понуда,а најдуже до 15 часова, када се Поступак електронског јавног мора кончаТИ. Сва остала правила везана за електронско јавно надметање регулисана су правилником о организацији и поступку електронског јавног надметања („Сл. Гласник РС” бр 14 од 21. фебруара 2020. године).
Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници електронског јавног надметања и која претходно положе јемство у износу од 15% процењене непокретности за коју подносе понуду и то на рачун Министарства правде који је објаљен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs) и то најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања, иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Понуђач са највећом понудом дужан је да понуђену цену плати у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности на рачун јавног извршитеља број 2652010310006845-87 RAIFFEISEN БАНКА А.д. БЕОГРАД, са позивом на број ИИ 111/20.

Јемство у сваком случају губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања, у ком случају ће се поступити на начин описан у чл. 182.ст.2, ст. З. Закона о  и обезбеђењу.

Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје дана 01.06.2021.године у периоду од 16-18 часова, што је извршни дужник дужан омогућити,у противном лица којима је разгледање онемогућено дужна су да наредног радног дана до 13 часова о истом писаним путем известе јавног извршитеља, након чега ће им разгледање бити омогућено принудним путем.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцуRaiffeisen banci a.d.Beograd,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд на контакт тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.