Novi Sad,Veternik,3,0-osoban stan 65m2

Novi Sad,Veternik,3,0-osoban stan 65m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СЛОБОДАН ЖИВАНОВ Именован за подручје Вишег суда у Новом Саду и
Привредног суда у Новом Саду
Футошка бр.20, спрат V,стан 26,НОВИ САД
Тел: 061/750-0070
Број предмета:ИИВ 341/23 Идент.бр:39-02-00341-23-0134
Дана 18.03.2024. године

Јавни извршитељ Слободан Живанов у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,дана 18.03.2024. године донео је

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 1/1 дела непокретности извршног дужника :

Стан број 1, бр. листа непокретности 7096, евиденцијски број 1, број стана посебног дела објекта 1, бр.парцеле 3939/59, број улаза посебног дела објекта 38, површине 65м2, К.О. Ветерник, ул. Черевићка, у својини извршног у обиму удела 1/1 процењене вредности у износу од 11.119.442,49 динара.

Дана 08.11.2023. године јавном извршитељу је достављен Извештај о процени тржишне вредности предметне непокретности, израђен од стране овлашћеног проценитеља Data Investment DOO, у ком се наводи да тржишна вредност горе описане непокретности износи 11.119.442,49 динара.

У складу са чланом 178 став 1 ЗИО почетна цена на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности,што је у овом случају износ од 7.783.609,74 динара и не може бити нижа од наведеног износа.

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 18.04.2024.године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова.
Лицитациони корак износи 1 % од почетне цене непокретности. Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова.

Упућују се заинтересована лица као потенцијални купци да уз одговарајућу стручну правну помоћ (адвоката) изврше увид у лист непокретности.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs),иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 1050000002506438-58 који се води код NASA AIK BANKA AD BEOGRAD са позивом на пословни број предмета ИИВ 341/23 а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.

Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.Ако ни он цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје дана 25.03.2024.год. интервалу од 10 до 11 часова што је извршни дужник дужан омогућити. Упућују се заинтересована лица да писменим путем или путем телефона 061/750-0070 најмање 24 часа пре заказаног термина за разгледање непокретности обавесте јавног извршитеља о томе.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.