Obrenovac,stan83m2,Ul.Save Kovačevića 26

Javni izvršitelj Marko Palamarević,u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se JAVNA PRODAJA nepokretnosti u vanknjižnoj susvojini koja je predmet izvršenja u izvršnom postupku posl.broj И.И.206/18  putem usmenog javnog nadmetanja i to :

-stan broj 15 u izgradnji,pov.po projektovanoj dokumentaciji 83,38m2,na prvom spratu stambenog objekta u ulici Save Kovačevića br.26,kat.parcela 513/4 KO Obrenovac,a koji se gradi na osnovu rešenja o odobrenju za gradnju Odeljenje za urbanizam i komunalno-građevinske poslove,grad Beograd-Opštinska uprava gradske opštine Obrenovac I-02 broj 351-4/07 od 17.01.2007.godine pravosnažno 24.01.2007.godine čija je procenjena vrednost 6.015.545,24 dinara.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem,a prvo javno nadmetanje se zakazuje za dan 29.03.2019.godine u kancelariji javnog izvršitelja Marka Plamarevića u Beogradu,Ul.Skadarska br.6,drugi sprat,stan 7.sa početkom u 13,00 časova.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 4.210.881,66 dinara.

Datum i vreme naredne licitacije biće naknadno objavljeni.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.