Paraćin,Studenička 17,porodična zgrada

Paraćin,porodična stambena zgrada

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин,Томе Живановића бр.39,спрат 6,стан 41-42
Пословни број.ИИ 269/19
Идент.број предмета: 47-01-00269-19-0144
Датум:19.12.2023.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Иван Јездовић из Параћина,именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD,Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299 ради спровођења Решења о извршењу које је донео Основни суд у Параћину пословни број ИИ-245/2019 од 25.06.2019. године, поступајући по службеној дужности дана 19.12.2023.године,донео је

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА,и то за следећу непокретност:

породична стамбена зграда, као зграда број 1 изграђена на кп бр 4925 КО Параћин град, на адреси: Параћин, улица Студеничка број 17, површине у основи 68 м2, спратност: приземље, правни статус објекта: објекат има одобрење за употребу, врста права својина, облик својине приватна, обим удела извршног дужника као титулара права 1/1, уписано у лн бр 1093 КО Параћин град, као књижна својина извршног дужника,и део породичне стамбене зграде као зграде број 1 изграђене на кп бр 4925 КО Параћин град, на адреси: Параћин, улица Студеничка број 17, површине у основи 66 м2, спратност: приземље, правни статус објекта: неукњижена својина извршног дужника, а у функционалном смислу саставни део непокретности описане у алинеји 1 став 1 овог закључка.

Процена предметне непокретности је извршена на основу спрољашне инспекције а из безбедносних разлога,није био могћ приступ у сам објекат. Непокретност је у изузетно лошем стању,где је због нередовног одржавања дошло до пропадања столарије,док задњи део објекта је незавршен,нема кров већ је само под плочом те је непокретност у потпуности и функционално неупотребљива и неусловна за живот.

УТВРЂЕНА ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА (РСД),јединствена вредност укњиженог и неукњиженог дела непокретности = 134,00м2)од 938.424,00 динара,(8.000,00 евра).

Непокретност која је предмет продаје је књижна и ванкњижна својина извршног дужника односно да описани предмет продаје фунционална целина која је једним делом уписана у катастар непокретности док неукњижени део у основу 66м2 представља пописану ванкњижну својину; – непокретност није слободна од трећих лица и покретних ствари,

тржишна вредност непокретности одређена је у износу од 938.424,00 динара, на основу закључка јавног извршитеља од 28.12.2022.године.

На првом јавном надметању за продају непокретности почетна цена не може бити испод 70% од процењене вредности .
Прво јавно надметање за продају непокретности одржаће се дана 24.01.2023. године у 13:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља у великој сали у Параћину, на адреси улица Томе Живановића локал 1.

Право учешћа у јавном надметању имају лица која су до објављивања јавног надметања положила јемство у висини од 1/10 утврђене вредности непокретности (у износу од 93.842,40 динара).
Јемство се полаже у новцу, уплатом на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 1700050015109007-67 који се води код UniCredit Ваnk ad са сврхом плаћања: „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету И.И. 269/2019“ са позивом на број предмета:47-01-00269-19-0144, у складу са чланом 35.став 1 закона.
Заинтересована лица су дужна да пре почетка јавног надметања доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица која нису предходно положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

Понудилац коме буде додељена непокретност (купац) је дужан да понуђени износ (цену) уплати у року од 15 дана од дана оношења закључка о додели непокретности односно 15 дана од дана закључења успешног јавног надметања, на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-0050015109007-67 који се води код UniCredit Ваnk са позивом на број 47-01-00269-19-0144, по моделу 97.
Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена, јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања.

Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима, која му се писмено обрате, дати информације у вези са предметним непокретностима сваког радног дана у времену од 09-13 часова у просторијама канцеларије Јавног извршитеља или на телефон преко кол центра 035/571-701 у периоду од 08-09.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.