Pirot,stambeno-poslovna zgrada

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА КОСТИЋ
Пирот,Драгољуба Миленковића 26/9 Телефон:066/343-279
и.ив-30/2022
Дана 24.08.22.године

Јавни извршитељ Ана Костић,у извршном поступку извршног повериоца Raiffeisen banka a.d.Beograd,Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299 ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Нишу Иив-386/2022 од 16.03.2022.године,дана 24.08.2022.године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

I ОТКАЗУЈЕ СЕ јавно надметање за продају непокретности :

1. стамбено – пословна зграда, површине 101 м2, број објекта 1, на кп.бр.2682/5, уписана у лист непокретности 7997 КО Пирот-град, обим удела 1/1,

укупне процењене вредности 11.800.001,40 динара

заказано за 20.09.2022. године јер нису испуњени услови за одржавање јавног надметања.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА непокретности путем електронског јавног надметања и то:

1. стамбено – пословна зграда,површине 101 м2,број објекта 1,на кп.бр.2682/5,уписана у лист непокретности 7997 КО Пирот-град,обим удела 1/1 укупне процењене вредности 11.800.001,40 динара.

Непокретности означене у ставу првом нису слободне од лица и од покретних ствари. Ове непокретности се налазе у Пироту, ул. Мајора Тепића 7а. Просторије приземља су у функцији пословања док је на спрату стамбени део објекта. Инсталације слабе струје су разведене, али објекат није прикључен на ЕД мрежу. Грејање у објекту је индивидуално на чврсто гориво. Објекат прикључен на градску мрежу инсталација водовода и канализације.

Вредности непокретности су утврђене закључком И.ИВ — 30/2022 од 29.06.2022.године.
Почетна цена на другом јавном надметању износи 50% од процењене вредности непокрености и то 5,900.000,70 динара.

Друго електронско јавно надметање одржаће се 14.10.2022.године,на порталу електронског јавног надметања,у периоду од 9 до 13 часова.
Портал електронског јавног надметања доступан је на интернет страници портала — www.eaukci_ja.sud.rs.

На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су регустровани корисници,односно која су се регистровала на порталу електронског јавног надметања.

Време за давање понуда траје најдуже четири часа,у периоду од 9 до 13 часова.У случају да је једна понуда дата у последњих пет минута пре истека периода време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна поонуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 5 % од почетне цене.

Лица заинтересована за учешће на јавном надметању дужна су да на име јемства уплате 15% од процењене вредности најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања.
Јемство се полаже у новцу уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје,најкасније два дана пред одржавања јавног надметања, а лицима које уплату јемства изврше након рока, ускратиће се учествовање на јавном надметања.

Најповољнији понудилац је дужан да износ продајне цене уплати у року од 15 (петнаест)дана од дана одржавања јавног надметања.Ако најповољнији понудилац са електронског јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и негюкретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.Ако ни он цену не плати у року, закључком се оглашава даје продаја без дејства према њему и непокретност додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да електронско јавно надметање није успело.

Ималац законског права прече куповине непокретности има првенство над најповољнијим понудиоцем ако у року од З дана од дана достављања извештаја о електронској продаји изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.

Лица заинтересована за куповину непокретности могу разгледати исте,сваког дана до одржавања продаје,увидом у фотографије у канцеларији јавног извршитеља или на месту налажења, уз претходни договор с јавним извршитељем. Извршни дужник и трећа лица дужна су да омогуће разгледање.Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима дати информације у вези са предметом продаје сваког радног дана од 8,00 до 16,00 часова позивом на бројеве телефона 010/311-645 и 066/343-279.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.