Pokretne stvari na prodaju

  • m2
  • 246.400,00 RSD

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ
Љубивоја Љубе Тадића бр.1,Ламела З,1 спрат,стан 7,34 000 Крагујевац
посл.Бр.162/22
Дана:28.04.2023.године
Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу Никола Жунић у извршном предмету извршног повериоца ”RAIFFEISEN BANkA„ a.d. Beogad,Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16, МБ 17335600 донео је дана 28.04.2023.године,следећи:

ЗАКЉУЧАК

1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва јавна продаја покретних ствари и то:

Телевизор LG 43 LED, Опис: 43LJ624V,Количина пописаних ствари: 1, број маркице 1,процењене вредности 50.000,00 динара;
Гарнитура од плиша која се састоји од два двоседа и једне фотеље, број маркице 2,процењене вредности 60.000,00 динара;
Брачни кревет са два собна плакара од оплемењене иверице, број маркице З, процењене вредности 70.000,00 динара;
ТВ полица од оплемењене иверице, Количина пописаних ствари: 1, број маркице 4, процењене вредности 15.000,00 динара;
Собни плакар од оплемењене иверице, Количина пописаних ствари: 1, број маркице 5, процењене вредности 20.000,00 динара;
Брачни кревет и два собна ормара од иверице,број маркице 6, процењене вредности 40.000,00 динара;

Веш машина LG Direkt drive 7 Кг, Количина пописаних ствари: 1, број маркице 7, процењене вредности 20.000,00 динара;
Машина за прање судова ВЕКО, Количина пописаних ствари: 1, број маркице 8, процењене вредности 12.000,00 динара;
Кухиња од медијапана са горњим и доњим елементима са судопером, број маркице 9, процењене вредности 35.000,00 динара,
Баштенска гарнитура од прућа, број маркице 10, процењене вредности 30.000,00 динара.

2.ПРОДАЈА ће се обавити путем електронског јавног надметања и одржаће се дана 26.05.2023. године на порталу електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници портала:https://eaukcija.sud.rs, у периоду од 09 до 13 часова.
3.ВРЕДНОСТ покретних ствари из става 1. овог закључка утврђена је на записнику о попису јавног извршитеља бр.ИИв-162/22 од 21.12.2022.године.

4.ПОЧЕТНА ЦЕНА на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности покретне ствари.
5.Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 10% од почетне цене предмета продаје.Понудиоци могу дати само понуду која је увећана за унапред одређен лицитациони корак.
Понуда се сматра прихваћеном када портал електронског јавног надметања обавести понудиоца да је његова понуда евидентирана као успешно дата.
6.На електронском јавном надметању могу да учествују лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања, који поднесе пријаву за учествовање на електронском јавном надметању и која положе доказ о уплати јемства који се уплаћује на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала електронске продаје, у висини од 15% од процењене вредности покретне ствари, најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања на рачун министарства, који је објављен на интернет страници портала https://eaukcija.sud.rs.
7.Време за давање понуда на електронском јавном надметању траје најдуже четири сата у периоду од 09 до 13 часова.У случају да је једна понуда дата у последњих пет минута пре истека претходно наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.
8.Понуђач са највећом понудом дужан је да уплати продајну цену у року од пет (5) дана, од дана пријема закључка о додељивању покретне ствари, уплатом на рачун јавног извршитеља бр. 205-273963-80 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са позивом на број предмета. Уколико најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, извршитељ ће закључком огласити даје продаја без дејства према њему и ствар доделити другом по реду понудиоцу, односно трећем по реду понудиоцу уколико други по реду понуђач не плати понуђену цену у предвиђеном року. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене, а ако након тога преостане вишак, уплатиће се на рачун буџета Републике Србије.
9.Јемство губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања.
10.Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања. Другом и трећем по реду понудиоцу јемство се враћа када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и када други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

12.Покретна ствар може да се прода и непосредном погодбом ако се странке тако споразумеју или ако после неуспеха другог јавног надметања то изабере извршни поверилац.
13.Пописане покретне ствари које су предмет продаје остале су на чување код извршног дужника.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs