Užice,poslovni prostor 155m2

Poslovni prostor 155m2,Radničkog bataljona,Užice

РЕПУБЛИКА СРБИЈА и.и.422/2023
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАН ЛОЈАНИЧИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу Ул.Петра Ћеловића бр. 20, II спрат, стан 6,31102 Ужице,
Тел: 031/525-751 Маил: izvrsitelj.milanloјanicic@gmail.com
Дана: 19.10.2023. године
Јавни извршитељ Милан Лојаничић у извршном предмету извршног повериоца Raiffeisen банка а. д. Београд, Београд – Нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, пИБ 100000299 у поступку спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Ужицу
2ии-З52/202З од 04.05.2023. године снабдевеног клаузулом правноснажности дана 02.06.2023. године ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца на основу члана 171 а., 172., 173., 174., 175., 177., 178. Закона о извршењу и обезбеђењу РС (‘Сл.Гласник РС бр. 106/2015,106/2016, 113/2017 и 54/2019’9 доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК о другој продаји непокретности електронским јавним надметањем
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ
Предмет јавне продаје чини следећа непокретност и то:
Пословни простор пословних услуга, Корисна површина: 155м2, Број објекта:1,евид.број: 5, Број посебног дела објекта: 1, Број спрата: Приземље, Број соба: пословни простор-једна просторији, постојећи на К.П.7008 КО Ужице,облик својине: приватна, обим удели извршних дужника у праву својине: сваки извршни дужник по 1/4 идеалних делова у праву својине, уписано у лист непокретности број 6690 КО Ужице – скн Ужице;
II На непокретности из става првог изреке овог закључка не постоје конституисане стварне и личне службености као ни терети изузев терета у виду хипотеке конституисане у корист овде извршног повериоца, а што је утврђено увидом у лист непокретности број 6690 КО Ужице – СКН Ужице.
Наведена непокретност није под закупом што је утврђено увидом у лист непокретности број 6690 КО Ужице – СКН Ужице.
III Вредност непокретности-предмета продаје утврђена је закључком Јавног извршитеља Милана Лојаничића о утврђивању вредности непокретности И.И. 422/2023 од 25.08.2023. године у износу од 9.903.526,75 динара;
IV На ДРУГОМ електронском јавном надметању почетна цена непокретности-предмега продаје износи 50% од процењене вредности непокретности а што у конкретном случају износи 4.951.763,38 динара.
V Продаја ће се обавити електронским јавним надметањем,а друго јавно надметање he се одржати дана 17.11.2023.године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09:00 до 13:00 часова.
Време за давање понуда траје најдуже 4 сата у периоду од 09:00 до 13:00 часова. 
На овом електронском јавном надметању лицитациони корак износи 5% од претходно понуђене и прихваћене цене непокретности.
VI Заинтересованим лицима за куповину предметне непокретности дозволиће се да уз претходну сагласност непосредног држаоца непокретности у прикладно време разгледају непокретност,а на основу писменог предлога који доставе на адресу електронске поште Јавног извршитеља Милана Лојаничића,Маил:izvrsitelj.milanloјanicic@gmail.com најкасније до дана 03.11.2023. године,а на основу члана 163. Закона о извршењу и обезбеђењу РС.
VII Право учешћа на овом електронском јавном надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје, а што у конкретном случају износи 1.485.529,01 динара;
Јемство се уплаћује уплатом на рачун Министарства правде РС који је објављен на интернет страници портала електронске продаје и то најкасније два дана пре отпочињања електронског јавног надметања на порталу електронског јавног надметања.
Лицима која уплату јемства изврше након наведеног рока учествовање на јавном надметању биће ускраћено.
Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу износ јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност непокретности, износ јемства могао да се намири из продајне цене.
VIII Сходно одредби члана 192. Закона о извршењу и обезбеђењу РС (”Сл. гласник РС”, бр. 106/2015, тумачење,113/2017-аутентично тумачење и 54/2019)купац непокретности, односно понудилац чија је понуда на електронском јавном надметању спроведеном кроз портал електронског јавног надметања квалификована као најповољнија, дужан је да у року_ од 15 дана од дана окончаног електронског јавног надметања исплати разлику између_ уплаћеног износа јемства уплаћеног на рачун Министарства правде РС и понуђене најповољније цене за непокретност-предмет продаје на рачун Јавног извршитеља број 205-264837-07 који се води код „Комерцијална банка” ад Београд са позивом на број И.И.422/202З.
Трошкове преноса права својине сноси купац и не урачунавају се у купопродајну цену.
Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.