Prodaja pokretnih stvari

  • m2
  • 0,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРИЈАНА ДИШИЋ ГВОЗДЕНОВИЋ
Именована за подручје Вишег суда у
Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4 Пословни број: ИИВ-88/21 идент. број

Јавни извршитељ Маријана Дишић Гвозденовић из Лознице, поступајући у извршном поступку , у поступку спровођења извршења одређеног решењем Привредног суда у Ваљеву Иив.бр. 875/21 од 03.12.2021.године,дана
31.08.2022.године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА пописаних покретних ствари извршног дужника и то:

-Трансформатор 160 KVA, 10/04 KV,уљни,процењене вредности 630.000,00 динара,
-Разводни ормар за стубну трафостаницу са четири извода и главним прекидачем,процењене вредности 90.000,00 динара,
-Виљушкар на моторни погон марке „POBEDA”,тип „TU-32”,фабрички број 17-82742,год.производње 1982,процењене вредности 170.000,00 динара,
-1 84 џака пелета тежине од по 15 кг,процењене вредности 114.080,00 динара,
  
-Млин за израду пелета,тзв.пелетирка са мотором 35 KW,процењене вредности 2.800.000,00 динара,
  
-Ротациона сушара за сушење пиљевине,процењене вредности 600.000,00 динара,
-Дупла мешаона некомплетна,без мотора,процењене вредности 120.000,00 динара,

ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА преко портала електронског јавног надемтања на web адреси https://eaukcija.sud.rs,дана 30.09.2022.године,са почетком у 09:00 часова.

Време давања понуда траје најдуже четири сата и то од 09:00 до 13:00 часова.У случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања продужава се за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда,а најдуже до 15:00 часова,када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Лицитациони корак одређује се у износу од 10% од почетне цене покретних ствари.

Најнижа прихватљива понуда односно почетна цена за коју се покретна ствар на првом јавном надметању може продати износи 70% од процењене вредности,

Разгледање покретних ствари може се извршити уз претходни договор са јавним извршитељем.
На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања јавног надметања. Јемство износи петнаестину (15%) процењене вредности покретне ствари.

Рок за плаћање продајне цене износи 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности. Продајна цена се уплаћује на депозитни рачун јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић из Лознице, број 205-254232-06 који се води код „komercijalna banka” а.д. Београд, са назнаком „Продајна цена” и са позивом на број ИИВ-88/21.
Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању ствари. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.