Porodična stambena zgrada u Ratkovu

Ratkovo,Ul.Cara Dušana br.25,porodična stambena zgrada 164m2,CENA:EUR 9.550

Javni izvršitelj Darinka Gelić postupajući u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD,Ul.Đorđa Stanojeviča br.16 donosi sledeći:

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NA JAVNOM NADMETANJU

ODREĐUJE SE DRUGA prodaja putem javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti i to:

Nepokretnost upisana u LN broj 1084 KO Ratkovo,porodična stambena zgrada broj 3,površine u gabaritu 164m2,koja je etažirana na poseban deo 2 koji se nalazi u prizemlju i vodi se kao četvorosoban stan korisne površine 115m2,u Ulici Cara Dušana br.25,svojina privatna,obim udela 1/1,izgrađenoj na katastarskoj parceli 1647,a na kojoj se nalazi i njiva 1 klase površine 381m2,zemljište pod zgradom-objektom površine 258m2,zemljište pod zgradom-objektom površine 217m2,zemljište pod zgradom-objektom površine 164m2,i zemljište uz zgradu objekat površine 500m2,svojina privatna obim udela 1/2.

Procenjena vrednost nepokretnosti utvrđena je zaključkom ovog Javnog izvršitelja posl.br.И.И 102/2017 od dana 03.05.2018.godine prema tržišnoj ceni na dan procene i iznosi 2.251.340,00 dinara.

Javno nadmetanje održaće se dana 13.02.2020.godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama kancelarije Javnog izvršitelja Darinke Gelić,Ul.Ive Lole Ribara br.9 u Vrbasu.

Početna cena nepokretnosti na drugom javnom nadmetanju iznosi 50% procenjene vrednosti nepokretnosti i to 1.125.670,00 dinara.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana uz prethodnu najavu javnom izvršitelju.

Na javnom nadmetanju kao ponudioci učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanja.
Jemstvo se polaže uplatom na namenski račun javnog izvršitelja 340-13002219-77,koji se vodi kod ERSTE BANK AD NOVI SAD,u visini od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti neposredno do objavljivanja javnog nadmetanja u iznosu od 225.134,00 dinara sa pozivom na broj И.И 102/2017.Svrha uplate:Jemstvo.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana od donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog jemstva i punog iznosa cene za koju je kupio nepokretnost uplatom na namenski račun javnog izvršitelja 340-13002219-77 koji se vodi kod ERSTE BANK AD NOVI SAD sa pozivom na broj И.И 102/2017.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu RAIFFEISEN BANCI AD Beograd na kontakt tel.063/1063-872,011/220-8824