Šašinci,objekti sa parcelama

Na prodaju objekti sa parcelama neposrednom pogodbom

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛАН ЖУГИЋ
Именован за подручје Вишег суда и
Привредног суда у Сремској Митровици
Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб
Тел: 022/615-480 моб: 065/2-777-155
Број предмета ии-53/20 Дана 24.11.2023. године

Јавни извршитељ Милан Жугић у правној ствари извршних поверилаца: 1. ОТР BANКA SRBIJA A.D. NOVI SAD, нови сад. ул. трг слободе бр. 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћник адв. Ивана Мараш, Нови Сад, Грчкошколска 1 и 2. АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, Развојни фонд Аутономне Покрајине
Војводине д.о.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара бр. 7а, МБ 20898828, ПИБ 107929552, кога заступа Покрајински јавни правобранилац, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, З. RAIFFEISEN BANkA А1) BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600,ПИБ 100000299 ради намирења новчаног потраживања,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ИЗБОРУ
ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА,НЕПОКРЕТНОСТИ и то:

њива 1. класе , површине 1137 м2, на парцели број 798, број дела 1, улица/потес Село, уписана у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци:
воћњак З. класе , површине 899 м2, на парцели 61001 798, број дела 2, улица/потес Село, уписан у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци; земљиште под зградом и другим објектом, површине 123 м2, на парцели број 799, број дела 1, улица Партизанска, уписано у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци; земљиште под зградом и другим објектом, поврпшне 47 м2,на парцели број 799. број дела 2, улица Партизанска,уписано у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци; земљиште под зградом и другим објектом, површине 10 м2, на парцели број 799,број дела З, улица Партизанска, уписано у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци;земљиште уз зграду и други објекат- површине 539 м2, на парцели број 799, број дела 4, улица Партизанска, уписано у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци;

њива 1. класе, површине 216 м2. на парцели број 799, број дела 5, улица Партизанска, уписана у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци; породична стамбена зграда, површине 123 м2, на парцели број 799, број дела 1, улица Партизанска, у површини од 123 м2 уписана у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци, стварне површине (оријентационо) 180 м2, објекат број 1, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године; дворишна стамбена зграда, површине (оријентационо) 85 м2, спратност П + 1, на парцели 799, улица Партизанска, објекат број 2, која није евидентирана у листу непокретности, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године;товилиште број 1, површине (оријентационо) 240 м2,на парцелама 799 и 798, улица Партизанска, потес Село, објекат број 3, које није евидентирано у листу непокретности, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године;

-товилиште број 2, површине (оријентационо) 250 м2, на парцелама 799 и 798, улица Партизанска, потес Село, објекат број 4, које није евидентирано у листу непокретности, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године; зграда за коју није позната намена (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта), површине 47 м2, на парцели број 799, број дела 2, улица Партизанска, уписана у лист непокретности бр. 844 Шашинци, која у стварности не постоји, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године; зграда за коју није позната намена (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта), површине 10 м2, на парцели број 799, број дела З, улица Партизанска, уписана у лист непокретности бр. 844 КО Шашинци, која у стварности не постоји, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године.
II— Товилиште број З, површине (оријентационо) 350 м2, на парцели 798, потес Село, објекат број 5, које није евидентирано у листу непокретности, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године, није предмет продаје у овом извршном поступку, с обзиром да је у ванкњижном власништву привредног друштва „Панорама 93”, чији је власник привредно друштво „Harmath nekretnine” доо из Суботице, сходно решењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. Ст 149/2012 од 19.10.2022. године.
III— Непокретности које су предмет јавне продаје нису слободне од лица и ствари.
IV— Закључком о утврђењу вредности З И 1313/12 од 16.12.2014. године, Основни суд у Сремској Митровици утврдио је тржишну вредност предметне непокретности у износу од 10.280.450,00 динара на дан процене 15.09.2014. године и то вредност плаца у износу од 1.039.850,00 динара, а вредност објеката у износу од 9.240.600,00 динара, сходно Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године.

Налазом и мишљењем вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године, процењена је тржишна вредност свих непокретности извршног дужника у укупном износу од 10.280.450,00 динара и то:
А — Плаца, укупне површине (парцеле бp 798 и 799) 2971 м2 у укупном износу од
1.039.850,00 динара;
Б — Објеката, у укупном износу од 9.240.600,00 динара и то:

1.породична стамбена зграда, површине 123 м2, на парцели број 799, број дела 1, улица Партизанска, стварне површине (оријентационо) има 180 м2, објекат број 1, у износу од 1.218.240,00 динара;

2.дворишна стамбена зграда, површине (оријентационо) 85 м2, спратност П + 1, на парцели 799, улица Партизанска, објекат број 2- у износу од 767.040,00 динара;
З. товилиште број 1, површине (оријентационо) 240 м2, на парцелама 799 и 798, улица Партизанска, потес Село, објекат број З, у износу од 1.858.320,00 динара;
4.товилиште број 2, површине (оријентационо) 250 м2, на парцелама 799 и 798, улица Партизанска, потес Село, објекат број 4, у износу од 1 .979.250,00 динара;
5.товилиште број З, површине (ори.јентационо) 350 м2, потес Село, на парцели 798, потес Село, објекат број 5, у износу од 3.417.750.00 динара.
V- Вредност непокретности извршног дужника кoје су предмет непосредне погодбе утврђена је сходно Закључку о утврђењу вредности Основног суда у Сремској Митровици посл. бр. З И 1313/12 од 16.12.2014. године и Налазу и мишљењу вештака дипл. инж. арх. Мирослава Миливојца од 15.09.2014. године у износу од 6.862.700,00 динара, који представља разлику укупно процењене вредности свих непокретности извршног дужника у износу од динара и вредности товилишта број З, површине (оријентационо) 350 м2, потес Село, на парцели 798, потес Село, објекат број 5 у износу од 3.417.750.00 динара, које није предмет ове непосредне погодбе
VI— Цена непокретности се слободно уговара, а рок за плаћање куповне цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, који се доноси одмах после закључења уговора о продаји.
VII- Рок за закључење уговора о продаји непосредном погодбом и његову реализацију не може бити дужи од 15 дана од дана споразума о продаји непосредном погодбом.
VIII-Рочиште за закључење уговора о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца се заказује за дан 22.12.2023. године са почетком у 13:00 часова у канцеларији јавног извршитеља Милана Жугића, Трг Војвођанских бригада бб, Сремска Митровица.

Заинтересована лица могу канцеларији јавног извршитеља доставити понуде најкасније до 18.12.2023. године. Понуде које су запримљене у канцеларији до 18.12.2023. године узеће се у разматрање, док се оне понуде које су запримљене након након назначеног датума неће узимати у обзир.

IX — Купац је дужан да непосредно пред закључење уговора положи јемство у износу који представља 10% утврђене тржишне вредности конкретне непокретности, на рачун јавног извршитеља Милана Жугића бр. 160-0000000496283-80 олворен код Интеза банке са позивом на број предмета И.И 53/20, те да о томе достави дока з јавном извршитељу.
Х— Сви порези и трошкови преноса права власништва падају на терет купца.

XI— Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима омогућити да у његовом присуству предметну непокретност разгледају сваког радног дана од 13 до 15 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.